Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
48 EE
  Otsige üles USB-pordi asukoht – vajadusel vaadake 
arvuti kasutusjuhendit.
3
 Kasutage nuppe kl, et valida [PC] ja 
seejärel vajutage nuppu B.
Esimesel ühenduskorral tuvastab arvuti 
automaatselt kaamera kui uue seadme.
Windows
Kui arvuti on kaamera tuvastanud, kuvatakse 
teade, mis näitab, et seadistused on lõpetatud. 
Kinnitage teade ja klõpsake „OK“. Kaamera 
tuvastatakse kui eemaldatav ketas.
Macintosh
Kui iPhoto on käivitunud, väljuge iPhotost 
ja käivitage OLYMPUS Master 2.
  Kui kaamera on arvutiga ühendatud, ei ole võimalik 
pildistusfunktsioone kasutada.
  Kaamera ühendamine arvutiga USB-jaoturi abil võib 
põhjustada ebakindlat tööd.
  Kui [MTP] on seadistatud alammenüü jaoks, mis 
kuvatakse, kui vajutate nuppu n pärast [PC] 
valimist sammus 3, ei saa pilte arvutisse edastada 
OLYMPUS Master 2 abil.
OLYMPUS Master 2 käivitamine
1
  Topeltklõpsake OLYMPUS Master 2 
ikoonil.
OLYMPUS Master 2 kasutamine
Kui OLYMPUS Master 2 käivitub, kuvatakse 
kiirstardijuhend peamiste ülesannete samm-
sammuliste juhistega. Kui kiirjuhendit ei kuvata, 
klõpsake juhendi nägemiseks tööriistaribal 
.
Kasutamise kohta leiate üksikasju tarkvara juhendist.
Lisa
ETTEVAATUSABINÕUD
ETTEVAATUST
MITTE AVADA, ELEKTRILÖÖGI 
OHT
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS 
ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI KAAMERA TAGUST).
EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI.
HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD OLYMPUSE 
TEENINDUSKESKUSESSE.
Hüüumärk kolmnurga sees juhib tähelepanu 
tähtsatele töö- ja hooldusjuhistele, mis sisalduvad 
tootega kaasasolevas dokumentatsioonis.
OHT
Kui toodet kasutatakse selle sümboli all olevat 
infot järgimata, võib tagajärjeks olla tõsine 
vigastus või surm.
HOIATUS
Kui toodet kasutatakse selle sümboli all olevat 
infot järgimata, võib tagajärjeks olla vigastus 
või surm.
ETTEVAATUST
Kui toodet kasutatakse selle sümboli all olevat 
infot järgimata, võib tagajärjeks olla kerge 
kehavigastus, kaamera kahjustus või väärtuslike 
andmete kaotsiminek.
HOIATUS!
TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI VÕIMALUSE VÄLTIMISEKS ÄRGE 
KUNAGI MONTEERIGE TOODET LAHTI, SAMUTI VÄLTIGE KAAMERA 
KOKKUPUUDET VEEGA JA PILDISTAMIST KÕRGE ÕHUNIISKUSEGA 
KESKKONNAS.
Üldised ettevaatusabinõud
Lugege kõiki juhiseid – enne toote kasutamist lugege läbi kõik 
kasutusjuhendid. Jätke kõik kasutusjuhendid ja toote dokumentatsioon 
alles, juhuks kui soovite neid ka edaspidi vaadata.
Puhastamine – ühendage käesolev toode enne puhastamist alati 
seinapistikust lahti. Puhastamiseks kasutage ainult niisket lappi. 
Ärge kunagi kasutage toote puhastamiseks mingeid vedelik- või 
aerosoolpuhastusaineid ega orgaanilisi lahusteid.
Lisatarvikud – enda ohutuse tagamiseks ja toote kaitseks kasutage ainult 
Olympuse soovitatavaid lisatarvikuid.
Vesi ja niiskus – ilmastikukindlate toodete ohutusnõuete kohta lugege nende 
toodete juhendite vastavatest lõikudest.
Asukoht – toote kahjustuste vältimiseks kinnitage toode kindlalt stabiilsele 
statiivile, alusele või toele.
Vooluallikas – ühendage toode ainult toote sildil kirjeldatud tingimustele 
vastava vooluallikaga.
Võõrkehad – kehavigastuste vältimiseks ärge kunagi asetage toote sisse 
metallesemeid.
Kuumus – ärge kunagi kasutage ega hoidke kaamerat soojusallikate, 
nagu näiteks radiaatori, soojapuhuri, pliidi või mõne muu soojusenergiat 
genereeriva seadme, sealhulgas stereovõimendi, lähedal.
Kaamera käsitsemine
 HOIATUS
Ärge kasutage kaamerat tule- või plahvatusohtlike gaaside läheduses.
Ärge kasutage inimeste (imikud, väikelapsed jt) lähedalt pildistamiseks 
välku ega LEDi.
Välku kasutades peab pildistaja olema vähemalt 1 m kaugusel 
fotografeeritavate nägudest. Välgu kasutamine pildistatava silmadele liiga 
lähedal võib põhjustada ajutist nägemiskaotust.
Hoidke väikesed lapsed ja imikud kaamerast eemal.
Järgnevate raskeid vigastusi põhjustavate olukordade vältimiseks 
kasutage ja hoidke kaamerat alati väikelastele ja imikutele 
kättesaamatutes tingimustes.
Kaamera rihma takerdumine, mis võib põhjustada kägistust.
Aku, mälukaartide või teiste väikeste osade juhuslik allaneelamine.
Iseenda või teise lapse juhuslik pimestamine välguga.
Iseenda kogemata vigastamine kaamera liikuvate osadega.
Ärge vaadake kaamera kaudu päikese ega tugevate valgusallikate 
poole.
Ärge kasutage ega hoidke kaamerat tolmuses või niiskes kohas.
Ärge katke välku selle sähvatamise ajal käega.
Ärge sisestage microSD adapterisse midagi muud peale microSD 
mälukaardi.
Teist tüüpi kaarte ei tohi microSD adapterisse sisestada.
Ärge sisestage kaamerasse midagi muud peale xD-Picture mälukaardi 
või microSD adapteri.
Kui sisestate kogemata näiteks microSD mälukaardi, ärge kasutage jõudu. 
Võtke ühendust volitatud edasimüüja või teeninduskeskusega.
 ETTEVAATUST
Lõpetage koheselt kaamera kasutamine, kui märkate selle ümber 
ebaharilikke lõhnu, helisid või suitsu.
Ärge kunagi eemaldage akut paljaste kätega, sest see võib käsi kõrvetada 
või põletada.
Ärge hoidke ega kasutage kaamerat märgade kätega.
Ärge jätke kaamerat väga kõrge temperatuuriga kohtadesse.
Seda tehes võivad mõned kaamera osad kannatada saada ning teatud 
tingimustel võib kaamera ka süttida. Ärge kasutage laadijat, kui see on 
millegagi (näiteks tekiga) kaetud. See võib põhjustada ülekuumenemise, 
mis võib lõppeda tulekahjuga.
Kaamera käsitsemisel olge ettevaatlik, et vältida madaltemperatuuri 
põletushaavade saamist.
Kui kaamera sisaldab metallosi, võib ülekuumenemine kaasa tuua 
põletuse. Pöörake tähelepanu järgnevale.
08_Basic_d4390-96_ee.indd   48
08_Basic_d4390-96_ee.indd   48
2008/10/29   20:09:23
2008/10/29   20:09:23