Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
49
EE
Pikaajalisel järjestikusel kasutamisel läheb kaamera kuumaks. 
Kuumenenud kaamera käes hoidmisel võite saada põletushaavu.
Ülimalt madalate temperatuuridega piirkondades võib kaamera korpuse 
temperatuur olla madalam kui keskkonna temperatuur. Võimaluse korral 
kasutage pakase käes pildistamisel kindaid.
Olge kaamera rihmaga ettevaatlik.
Olge rihmaga ettevaatlik ka kaamera kandmisel. See võib kergesti jääda 
väljaulatuvate objektide külge kinni ja põhjustada tõsiseid kahjustusi.
Aku käsitsemise ohutusnõuded
Akude lekkimise, ülekuumenemise, põlemise, plahvatamise või 
elektrilöökide või põletushaavade tekke vältimiseks järgige loetletud 
juhiseid.
 OHT
Kaamera kasutab Olympuse poolt ettenähtud liitiumioonakut. Laadige akut 
ettenähtud laadijaga. Ärge kasutage teisi laadijaid.
Ärge kunagi kuumutage ega põletage akusid.
Ärge kandke ega hoidke akusid kohtades, kus nad võivad kokku puutuda 
metallist objektidega, nagu ehted, nõelad, klambrid jne.
Ärge mingil juhul hoidke akut otsese päikesevalguse all, samuti kuumas 
sõidukis, soojusallika lähedal jne.
Akuvedeliku lekke ja klemmikahjustuste vältimiseks järgige täpselt kõiki 
akude kasutamise kohta käivaid eeskirju. Ärge kunagi üritage akut lahti võtta 
või seda mingil viisil modifi tseerida, näiteks jootmisega või muul viisil.
Akus sisalduva vedeliku sattumisel silma loputage silma kohe puhta jooksva 
külma veega ja pöörduge viivitamata arsti poole.
Hoidke akusid alati lastele kättesaamatus kohas. Kui laps neelab kogemata 
aku alla, pöörduge viivitamatult arsti poole.
 HOIATUS
Hoidke akud alati kuivana.
Aku vedeliku lekkimise, ülekuumenemise, tulekahju või plahvatuse 
vältimiseks kasutage ainult antud tootele soovitatud akusid.
Paigaldage aku kaamerasse ettevaatlikult, järgides kasutusjuhendis toodud 
juhiseid.
Kui akut ei õnnestu ettenähtud aja jooksul täielikult laadida, lõpetage selle 
laadimine ja ärge akut edaspidi enam kasutage.
Ärge kasutage mõranenud või katkist akut.
Lõpeta kaamera kasutamine kohe, kui aku hakkab pildistamise käigus 
lekkima, muudab värvi, deformeerub või kaotab muul viisil oma tavapärase 
seisundi.
Kui akust lekib riietele või nahale vedelikku, eemaldage riided ja loputage 
määrdunud kohta viivitamatult puhta külma kraaniveega. Kui lekkinud 
vedelik tekitab nahale põletushaavu, pöörduge viivitamata arsti poole.
Hoidke akusid tugevate löökide ning pideva vibratsiooni eest.
 ETTEVAATUST
Enne laadimist kontrolli alati hoolikalt, kas aku lekib, esineb värvimuutusi, 
deformatsioone või muid ebanormaalseid nähtusi.
Pikaajalise kasutamise käigus võib aku kuumeneda. Väikeste põletuste 
välimiseks ärge eemaldage akut vahetult peale kaamera kasutamist.
Kui kavatsete kaamera pikemaks ajaks hoiule panna, võtke kindlasti aku 
kaamerast välja.
Euroopa klientidele
„CE“ märk näitab, et antud toode vastab Euroopa ohutus-
, tervise-, keskkonna- ja kliendikaitse nõuetele. „CE“ 
märgiga kaamerad on mõeldud müügiks Euroopas.
See sümbol [maha tõmmatud ratastega prügikast WEEE 
IV lisa] tähistab elektriliste ja elektrooniliste seadmete 
eraldi kogumist ELi riikides.
Ärge visake seda seadet olmeprahi hulka.
Tootest vabanemiseks kasutage oma riigis kehtivaid 
tagastus- ja jäätmekogumissüsteeme.
See sümbol [maha tõmmatud ratastega prügikast 
2006/66/EÜ direktiivi II lisa] tähistab akude ja patareide 
eraldi kogumist ELi riikides.
Ärge visake akusid olmeprahi hulka. Kasutatud akudest 
vabanemiseks kasutage oma riigis kehtivaid tagastus- ja 
jäätmekogumissüsteeme.
Kasutage ainult ettenähtud laetavat akut ja akulaadijat
Soovitame tungivalt, et kasutaksid antud kaameraga ehtsat Olympuse 
laetavat eriakut ja akulaadijat. Muude laetavate akude ja/või akulaadijate 
kasutamine võib põhjustada aku lekkimise, kuumenemise, süttimise 
või kahjustumise tõttu tulekahju või kehavigastuse. Olympus ei vastuta 
õnnetuste või kahju eest, mille põhjuseks võib olla aku ja/või akulaadija 
kasutamine, mis ei kuulu Olympuse originaaltar-vikute hulka.Müügigarantii tingimused
1  Kui toode osutub defektseks kahe aasta jooksul pärast ostukuupäeva, 
kuigi seda on õigesti kasutatud (vastavalt kaasasolevale kirjalikele 
„Ohutusnõuetele“ ja kasutusjuhendile) ja see on ostetud Olympuse 
volitatud edasimüüjalt Olympus Imaging Europa GmbH ostupiirkonnast, 
siis parandatakse see tasuta või vahetatakse Olympuse poolt tasuta uue 
vastu. Müügigarantii kasutamiseks peab ostja võtma kaasa defektse 
toote ja kehtiva garantiitalongi (kuni kaks aastat) ja pöörduma edasimüüja 
poole, kellelt toode osteti või ükskõik millisesse Olympuse teeninduspunkti 
Olympus Imaging Europa GmbH müügipiirkonnas nagu kindlaksmääratud 
veebilehel: http://www.olympus.com. Üheaastase ülemaailmse 
garantiiperioodi kestel võib ostja pöörduda tootega ükskõik millise 
Olympuse teeninduspunkti poole. Kõikides maades ei pruugi selliseid 
Olympuse teeninduspunkte olla.
2  Klient viib toote edasimüüjale või Olympuse volitatud teenindusse omal 
riskil ning on vastutav kõigi toote transportimisel tekkivate kulutuste eest.
3  Müügigarantii ei kehti järgnevalt loetletud juhtudel ning ostjal tuleb ise 
remondi eest tasuda, ka nende puuduste eest, mis ilmnevad eelpool 
mainitud müügigarantii perioodi kestel.
 Valest kasutamisest tulenevad defektid (näiteks kui tehakse midagi, 
mida ei ole peatükis „Ettevaatusabinõud“ või juhendi teistes peatükkides 
mainitud vms).
 Igasugune defekt, mis on tekkinud toote parandamisel, muutmisel, 
puhastamisel jne kellegi muu kui Olympuse volitatud teenindustöötaja 
poolt.
Defektid või toote kahjustused transportimise, kukkumise, põrutamise 
vms tagajärjel pärast toote ostmist.
Tulekahju, maavärina, üleujutuse, pikselöögi, mõne muu 
loodusõnnetuse, keskkonnasaaste ja mittetavapäraste vooluallikate 
kasutamise tagajärjel tekkinud defektid või kahjustused.
Hooletust või ebaõigest hoidmisest tekkinud defektid (näiteks toote 
hoidmine kuumas ja niiskes kohas, putukatõrjevahendite, nagu naftaliin, 
ja muude kahjulike ainete jms läheduses), ebaõige hoolduse jms 
tagajärjel tekkinud defektid.
Tühjadest akudest jms põhjustatud defektid.
Liiva, muda vms toote sisemusse sattumise tagajärjel tekkinud defektid.
Kui ostjal ei ole tootega koos esitada müügigarantii dokumenti.
Kui garantiidokumendil on vähimalgi määral muudetud ostuaastat, -kuud 
ja -kuupäeva, kliendi nime, edasimüüja nime või toote seerianumbrit.
Kui müügigarantiiga koos ei esitata ostu tõendavat dokumenti.
4  Käesolev müügigarantii kehtib ainult selle toote kohta, mitte lisatarvikute 
kohta, nagu ümbris, rihm, objektiivi kate või akud.
5  Olympuse ainuvastutus garantii osas piirdub toote parandamise 
või asendamisega. Olympus ei vastuta mitte mingisuguse kliendile 
tekitatud kaudse või põhjusliku kahju või kaotuse eest, mis tuleneb toote 
defektsusest, eriti objektiivile või fi lmidele, muule osale või tarvikule 
tekitatud kahju või kaotuse eest, ka ei vastuta ta remondi viibimisest või 
andmete kadumisest tekkinud kahju eest. See ei puuduta ülimuslikke 
seadusi.
Märkused garantiihoolduse kohta
1  Käesolev müügigarantii kehtib ainult siis, kui Olympus või tema volitatud 
edasimüüja on müügigarantii dokumendi korralikult täitnud ja teised 
dokumendid tõendavad toote ostu. Sellepärast veenduge, et teie nimi, 
edasimüüja nimi, seerianumber ja ostukuupäev, -kuu ja -aasta oleksid 
märgitud garantiidokumendile või et sellega oleks kaasas originaalarve 
või ostutšekk (millele on märgitud edasimüüja nimi, ostukuupäev ja toote 
liik). Olympusel on õigus keelduda tasuta teenusest, kui garantiidokument 
pole täidetud või kui pole ostu tõendavat dokumenti või kui selles sisalduv 
informatsioon on puudulik või mitteloetav.
2  Seda garantiiserti ei anta korduvalt välja. Seetõttu hoidke seda kindlas 
kohas.
*  Palun vaadake Olympuse rahvusvaheliselt volitatud teenindusvõrgu loendit 
veebilehel http://www.olympus.com.
Kaubamärgid
IBM on ettevõtte International Business Machines Corporation poolt 
registreeritud kaubamärk.
Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation poolt registreeritud 
kaubamärgid.
Macintosh on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk.
xD-Picture Card™ on kaubamärk.
MicroSD on ettevõtte SD Association kaubamärk.
Kõik teised ettevõtete ja toodete nimed on registreeritud kaubamärgid ja/või 
nende omanike kaubamärgid.
Käesolevas juhendis viidatud kaamerate failisüsteemide standardid on 
„Kaamera failisüsteemi/DCF disainieeskirja (Design Rule for Camera 
File System/DCF)“ standardid, mille näeb ette Jaapani Elektroonika ja 
Informatsioonitehnoloogia Tööstuste Assotsiatsioon (JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.08_Basic_d4390-96_ee.indd   49
08_Basic_d4390-96_ee.indd   49
2008/10/29   20:09:24
2008/10/29   20:09:24