Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
54 FI
  Tarkista USB-portin sijainti tietokoneen 
käyttöohjeista.
3
 Valitse [PC] kl -painikkeella ja paina 
B
 -painiketta.
Tietokone tunnistaa kameran uudeksi laitteeksi, 
kun se liitetään ensimmäisen kerran.
Windows
Kun tietokone on tunnistanut kameran, näyttöön 
tulee asetuksen määrittämisen suorittamisesta 
kertova viesti. Vahvista viesti ja valitse “OK“. 
Tietokone tunnistaa kameran siirrettäväksi levyksi.
Macintosh
Jos iPhoto on käynnistynyt, sulje se ja käynnistä 
OLYMPUS Master 2.
  Kun kamera on liitettynä tietokoneeseen, 
kuvaustoimintoja ei voi käyttää.
  Kameran kytkeminen tietokoneeseen USB-
keskittimen kautta voi heikentää toimintavarmuutta.
  Jos valitset [MTP] alivalikossa, joka tulee näyttöön, 
kun painat n sen jälkeen, kun olet valinnut [PC] 
vaiheessa 3, kuvia ei voi siirtää tietokoneeseen 
OLYMPUS Master 2 -ohjelmiston avulla.
OLYMPUS Master 2 
-ohjelmiston käynnistäminen
1
  Kaksoisnapsauta OLYMPUS Master 2 
-kuvaketta.
OLYMPUS Master 2 
-ohjelmiston käyttö
Kun OLYMPUS Master 2 käynnistetään, tavallisten 
tehtävien vaiheittaiset ohjeet sisältävä pikaopas 
tulee näyttöön. Jos pikaopas ei tule näyttöön, avaa 
se napsauttamalla työkalurivillä 
.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on sen ohjeissa.
Liite
TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO
ÄLÄ AVAA SÄHKÖISKUN VAARA
HUOMIO: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN 
VAARAA ÄLÄ AVAA KAMERAN KUORTA.
SISÄOSAT EIVÄT OLE KÄYTTÄJÄN KORJATTAVISSA.
ANNA KAMERAN HUOLTO KOULUTETUN OLYMPUKSEN 
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
Huutomerkki kolmion sisällä kiinnittää huomiosi 
tärkeisiin käyttö- tai huolto-ohjeisiin tuotteen 
mukana tulevassa kirjallisessa aineistossa.
VAARA
Tämä symboli ilmaisee kohdat, joiden ohjeiden 
vastainen toiminta saattaa johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
VAROITUS
Tämä symboli ilmaisee kohdat, joiden 
ohjeiden vastainen toiminta saattaa johtaa 
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
HUOMIO
Tämä symboli ilmaisee kohdat, joiden ohjeiden 
vastainen toiminta voi johtaa loukkaantumiseen, 
omaisuusvahinkoon tai datan menettämiseen.
VAROITUS!
VÄLTTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN ÄLÄ 
KOSKAAN JÄTÄ TÄTÄ TUOTETTA ALTTIIKSI VEDELLE TAI KÄYTÄ 
SITÄ LIIAN KOSTEASSA YMPÄRISTÖSSÄ.
Yleiset varotoimet
Lue kaikki ohjeet – Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue kaikki käyttöohjeet. 
Säilytä kaikki käyttöohjeet ja dokumentit tulevaa käyttöä varten.
Puhdistus – Irrota aina tämä tuote pistorasiasta ennen puhdistusta. Käytä 
vain nihkeää liinaa puhdistukseen. Älä koskaan käytä mitään nestemäistä 
tai aerosolipuhdistusainetta tai orgaanisia liuottimia tämän tuotteen 
puhdistukseen.
Lisävarusteet – Oman turvallisuutesi vuoksi ja välttääksesi vahingoittamasta 
tuotetta käytä vain Olympuksen suosittelemia lisävarusteita.
Vesi ja kosteus – Rakenteeltaan roiskevesitiiviiden tuotteiden turvaohjeiden 
osalta lue roiskevesitiiviyttä koskevat osat niiden käyttöohjeista.
Paikka – Välttääksesi vahingoittamasta tuotetta asenna se vain vakaalle 
kolmijalalle, jalustalle tai kannattimelle.
Virtalähde – Kytke tämä tuote vain tuotteen etiketissä mainittuun 
virtalähteeseen.
Vieraat esineet – Henkilövahinkojen välttämiseksi älä milloinkaan työnnä 
tuotteeseen metalliesineitä.
Kuumuus – Älä milloinkaan käytä tuotetta minkään lämmönlähteen, kuten 
lämpöpatterin, lämpöpuhaltimen, uunin, tai minkään lämpöä tuottavan 
laitteen, stereolaitteiston vahvistin mukaan lukien, lähellä.
Kameran käsittely
 VAROITUS
Älä käytä kameraa syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.
Älä laukaise salamaa tai LED-valoa kuvauskohteen silmien lähellä 
(erityisesti lasten silmiä on varottava).
Salaman on oltava vähintään 1 m päässä kohteen kasvoista. Salaman 
välähtäminen lähietäisyydeltä voi aiheuttaa näön hetkellisen menettämisen.
Pidä kamera poissa lasten ulottuvilta.
Säilytä kamera aina poissa lasten ulottuvilta välttääksesi seuraavia 
vaarallisia tilanteita, jotka voivat johtaa vakavaan vammaan:
Kuristumisvaara kameran kantohihnan kietoutuessa kaulan ympärille.
Pienten esineiden nieleminen, esim. paristo tai muistikortti.
Salaman välähtäminen lapsen omien tai jonkun toisen silmien lähellä.
Kameran liikkuvien osien aiheuttama loukkaantuminen.
Älä katso kameran etsimen läpi aurinkoa tai kirkkaita valoja kohti.
Älä käytä tai säilytä kameraa pölyisessä tai kosteassa ympäristössä.
Älä peitä salamaa sormin sen käytön aikana.
Älä aseta microSD-sovittimeen mitään muuta kuin microSD-korttia.
Muita kortteja ei voi asettaa microSD-sovittimeen.
Älä aseta kameraan mitään muuta kuin xD-Picture Card -korttia tai 
microSD-sovitinta.
Jos asetat kortin, esimerkiksi microSD-kortin, kameraan vahingossa, älä 
käytä voimaa. 
Ota yhteyttä valtuutettuun myyjään/palvelukeskukseen.
 HUOMIO
Lopeta kameran käyttö heti, jos havaitset siitä tulevan savua tai 
epänormaalia hajua tai ääntä.
Älä koske paristoihin paljain käsin, ne voivat olla kuumat ja saattavat 
aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Älä pitele tai käytä kameraa märin käsin.
Älä jätä kameraa mihinkään, missä se saattaa joutua hyvin korkeisiin 
lämpötiloihin.
Se voi aiheuttaa osien vaurioitumisen tai jopa kameran syttymisen 
tuleen. Älä käytä laturia, jos sen on jonkun peitossa (kuten huovan). 
Ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.
Vältä pitkäaikaista kosketusta kameran ulkoisiin metalliosiin.
Kameran metalliosat voivat ylikuumetessaan aiheuttaa lievän 
palovamman. Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:
Kamera lämpenee jatkuvassa käytössä. Pitkittynyt kosketus metalliosiin 
voi aiheuttaa lievän palovamman.
Jos kamera viedään pakkaseen, sen rungon lämpötila voi laskea alle 
ympäristön lämpötilan. Käytä käsineitä käsitellessäsi kameraa kylmässä, 
mikäli mahdollista.
09_Basic_d4390-96_fi.indd   54
09_Basic_d4390-96_fi.indd   54
2008/10/29   20:12:54
2008/10/29   20:12:54