Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
55
FI
Ole varovainen kantohihnan käytössä.
Ole varovainen hihnan kanssa, kun kannat kameraa. Se voi takertua 
johonkin ja aiheuttaa vakavia vaurioita.
Varotoimet paristojen käsittelyssä
Noudata seuraavia varotoimia paristojen vuotamisen, 
ylikuumenemisen, syttymisen, räjähtämisen tai sähköiskun tai 
palovamman estämiseksi.
 VAARA
Kamerassa käytetään Olympuksen määrittelemää litiumioniparistoa. Lataa 
paristo ohjeissa määriteltyä laturia käyttäen. Älä käytä muunlaisia latureita.
Älä koskaan kuumenna paristoja tai hävitä niitä polttamalla.
Älä päästä paristoja kuljettaessa tai säilyttäessä osumaan metalliesineisiin, 
kuten koruihin, solkiin tai pinneihin jne.
Älä säilytä paristoja korkeassa lämpötilassa, kuten suorassa 
auringonpaisteessa, aurinkoon pysäköidyssä autossa tai lämmityslaitteen 
lähellä.
Pariston vuotamisen tai liittimien vaurioitumisen estämiseksi noudata kaikkia 
paristojen käsittelystä annettuja ohjeita. Älä koskaan yritä avata, muuttaa tai 
purkaa paristoa millään tavalla, esim. juottimen avulla.
Jos pariston sisältämää nestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät heti 
puhtaalla, kylmällä, juoksevalla vedellä. Välitön lääkärinhoito on tarpeen.
Säilytä paristoja aina poissa lasten ulottuvilta. Jos paristo erehdyksessä 
niellään, on heti otettava yhteys lääkäriin.
 VAROITUS
Älä päästä paristoja kastumaan.
Käytä vain tähän kameraan tarkoitettuja paristoja, muutoin voi olla 
seurauksena pariston vuotaminen, ylikuumeneminen tai tulipalo tai räjähdys.
Asenna paristot huolellisesti käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
Jos ladattavat paristot eivät lataudu ohjeissa määritellyssä ajassa, keskeytä 
lataaminen äläkä käytä kyseisiä paristoja.
Älä käytä rikkoutunutta paristoa.
Lopeta kameran käyttö heti, jos havaitset jotakin epänormaalia, kuten 
paristojen vuotoa, värimuutoksia tai muodonmuutoksia.
Jos pariston sisältämää nestettä joutuu iholle tai vaatteille, riisu vaate ja 
huuhtele kohta heti puhtaalla, kylmällä, juoksevalla vedellä. Ota välittömästi 
yhteys lääkäriin, jos neste polttaa ihoasi.
Älä altista paristoja voimakkaille iskuille tai jatkuvalle tärinälle.
 HUOMIO
Tarkasta pariston vuodot, värimuutokset, vääntyminen ja muut viat 
huolellisesti, ennen kuin aloitat lataamisen.
Paristo saattaa kuumentua kameran ollessa pitkään päällä. Vältä lievien 
palovammojen vaara: älä irrota paristoa välittömästi kameran käytön 
jälkeen.
Poista paristot kamerasta, jos kamera jää pidemmäksi aikaa käyttämättä.
Asiakkaille Euroopassa
CE-merkki osoittaa, että tämä tuote täyttää 
Euroopan turvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja 
kuluttajansuojavaatimukset. CE-merkityt kamerat on 
tarkoitettu myytäviksi Euroopassa.
Tämä symboli [WEEE-direktiivin liitteen IV mukainen 
roskakorisymboli] tarkoittaa sähkö- ja elektroniikkaromun 
erilliskeräystä EU-maissa.
Älä heitä tätä laitetta tavallisen talousjätteen joukkoon.
Käytä tuotetta hävittäessäsi hyväksesi maassasi käytössä 
olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä.
Tämä symboli [direktiivin 2006/66/EY liitteen II mukainen 
roskakorisymboli] tarkoittaa hävitettävien paristojen ja 
akkujen erilliskeräystä EU-maissa.
Älä heitä paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen 
joukkoon. Käytä paristoja tai akkuja hävittäessäsi 
hyväksesi maassasi käytössä olevia palautus- ja 
keräysjärjestelmiä.
Käytä ainoastaan laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettua 
uudelleenladattavaa paristoa ja paristolaturia.
Suosittelemme ehdottomasti käyttämään tämän kameran kanssa vain 
alkuperäistä Olympuksen hyväksymää uudelleenladattavaa paristoa ja 
paristolaturia. Muiden kuin hyväksytyn uudelleenladattavan pariston ja/tai 
paristolaturin käyttö saattaa johtaa vuodosta, kuumenemisesta, kipinästä 
tai pariston vaurioitumisesta johtuvaan tulipaloon tai henkilövahinkoon. 
Olympus ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka saattavat johtua 
uudelleenladattavan pariston ja/tai paristolaturin käytöstä, jotka eivät ole 
alkuperäisiä Olympus-lisävarusteita.
Takuuehdot
1  Jos tämä tuote osoittautuu vialliseksi asianmukaisesta (tuotteen mukana 
toimitettujen kirjallisten turvallisuus- ja käyttöohjeiden mukaisesta) käytöstä 
huolimatta kahden vuoden kuluessa tuotteen hankintapäivämäärästä, tuote 
korvataan tai Olympuksen valinnan mukaan vaihdetaan korvauksetta. Tämä 
edellyttää tuotteen olevan hankittu sivustossa http://www.olympus.com 
mainitulta Olympus-jälleenmyyjältä Olympus Imaging Europa GmbH:
n liiketoiminta-alueella. Tämän takuusuorituksen saamiseksi asiakkaan 
tulee toimittaa tuote ja tämä takuutodistus ennen kahden vuoden 
takuuajan umpeutumista tuotteen myyneelle jälleenmyyjälle tai mihin 
tahansa muuhun Olympuksen asiakaspalvelupisteeseen Olympus 
Imaging Europa GmbH:n liiketoiminta-alueella, kuten se määritetään 
sivustossa http://www.olympus.com. Yhden vuoden maailmanlaajuisen 
takuun voimassaoloaikana asiakas voi toimittaa tuotteen mihin tahansa 
Olympuksen asiakaspalvelupisteeseen. Huomattakoon, ettei Olympuksen 
asiakaspalvelupisteitä ole jokaisessa maassa.
2  Asiakkaan tulee toimittaa tuote kauppiaalle tai Olympuksen valtuutettuun 
asiakaspalvelupisteeseen omalla vastuullaan. Asiakas vastaa myös kaikista 
tuotteen kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.
3  Takuu ei kata seuraavia tapauksia. Kyseisissä tapauksissa asiakkaan 
edellytetään maksavan korjauksesta aiheutuvat kustannukset myös silloin, 
kun vika ilmenee edellä mainittuna takuuaikana.
 Virheellisen käsittelyn seurauksena ilmenevät viat (esim. sellaisten 
käyttötapojen seurauksena, joita ei ole mainittu turvallisuusohjeissa tai 
muissa käyttöohjeiden luvuissa jne.)
 Viat, jotka aiheutuvat jonkin muun kuin Olympuksen tai Olympuksen 
valtuuttaman huoltoliikkeen suorittamista korjaus-, muutos- tai 
puhdistustoimenpiteistä.
Tuotteen hankinnan jälkeen ilmenevät kuljetuksen, putoamisen, iskujen 
jne. aiheuttamat viat tai vauriot.
Tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahinkojen, salamaniskun, muiden 
luonnonkatastrofi en, ympäristön saastumisen ja epävakaiden 
jännitelähteiden aiheuttamat viat tai vauriot.
Viat, jotka aiheutuvat huolimattomasta tai virheellisestä säilytyksestä 
(tällaiseksi katsotaan tuotteen säilyttäminen korkean lämpötilan ja 
ilmankosteuden vallitessa, hyönteiskarkotteiden kuten naftaleenin tai 
haitallisten lääkkeiden jne. läheisyydessä), virheellisestä huoltamisesta 
jne.
Viat, jotka aiheutuvat tyhjentyneistä paristoista jne.
Viat, jotka aiheutuvat hiekan, mudan jne. pääsystä tuotteen koteloinnin 
sisäpuolelle.
Tätä takuutodistusta ei palauteta tuotteen mukana.
Hankinta-ajankohdan ilmoittavaan vuosilukuun, kuukauteen tai 
päivämäärään on tehty muutoksia, tai asiakkaan nimeä, myyjän nimeä 
sekä sarjanumeroa muutettu.
Ostotositetta ei esitetä tämän takuutodistuksen yhteydessä.
4  Takuu koskee ainoastaan itse tuotetta. Takuu ei koske oheisvarusteita 
kuten koteloa, hihnaa, objektiivin suojusta ja paristoja.
5  Olympuksen vastuu tämän takuun nojalla rajoittuu yksinomaan tuotteen 
korjaamiseen tai vaihtoon. Olympus ei vastaa minkäänlaisista viallisen 
tuotteen asiakkaalle aiheuttamista epäsuorista tai seurannaisista 
menetyksistä tai vahingoista eikä erityisesti tuotteen yhteydessä käytetyille 
objektiiveille, fi lmeille tai muille varusteille tai tarvikkeille aiheutuvista 
menetyksistä tai vahingoista. Olympus ei myöskään vastaa menetyksistä, 
jotka johtuvat tuotteen korjaamisen aiheuttamasta viivästyksestä tai 
tietojen katoamisesta. Edellä mainittu ei päde pakottavan lainsäädännön 
määrätessä toisin.
Takuun voimassaoloa koskevia 
huomautuksia
1  Tämä takuu on voimassa vain, jos Olympus tai valtuutettu myyjä on 
täyttänyt takuutodistuksen asianmukaisesti tai muut tositteet sisältävät 
riittävän näytön takuun voimassaolosta. Varmista tämän vuoksi, että oma 
nimesi, myyjän nimi, sarjanumero sekä hankintavuosi, -kuukausi ja -päivä 
ovat kaikki merkittyinä takuutodistukseen tai että alkuperäinen lasku tai 
ostokuitti (johon on merkitty myyjän nimi, ostopäivämäärä ja tuotteen malli) 
on liitetty tämän takuutodistuksen yhteyteen. Olympus pidättää itsellään 
oikeuden kieltäytyä korvauksettomista suorituksista, jos takuutodistusta 
ei ole täytetty kokonaan eikä edellä mainittua tositetta ole liitetty 
takuutodistuksen yhteyteen tai jos tämän sisältämät tiedot ovat puutteellisia 
tai epäselviä.
2  Säilytä tämä takuutodistus huolellisesti tallessa, sillä sen tilalle ei myönnetä 
uutta todistusta.
*  Katso kotisivulla http://www.olympus.com olevaa listaa valtuutetusta 
Olympuksen kansainvälisestä asiakaspalveluverkostosta.
Tavaramerkit
IBM on International Business Machines Corporationin rekisteröity 
tavaramerkki.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.
Macintosh on Apple Inc.:n tavaramerkki.
xD-Picture Card™ on tavaramerkki.
MicroSD on SD Associationin tavaramerkki.
Kaikki muut yhtiöiden ja tuotteiden nimet ovat niiden omistajien 
tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tässä käyttöohjeessa mainitut kameran tiedostojärjestelmien standardit ovat 
Japanin elektroniikka- ja tietotekniikkateollisuusliiton (Japan Electronics and 
Information Technology Industries Association, JEITA) määrittelemiä “Design 
rule for Camera File system/DCF“ -standardeja.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
09_Basic_d4390-96_fi.indd   55
09_Basic_d4390-96_fi.indd   55
2008/10/29   20:12:55
2008/10/29   20:12:55