Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
61
GR
Η μηχανή υπερθερμαίνεται όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα. Εάν την 
κρατάτε όταν έχει υπερθερμανθεί, ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα λόγω 
τοπικής υπερθέρμανσης.
Σε χώρους όπου επικρατεί υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία, η θερμοκρασία του 
σώματος της μηχανής μπορεί να είναι πιο χαμηλή από αυτήν του περιβάλλοντος. 
Εάν είναι εφικτό, φορέστε γάντια όταν κρατάτε τη μηχανή σε μέρη με χαμηλές 
θερμοκρασίες.
Να είστε προσεκτικοί με το λουράκι.
Να είστε προσεκτικοί με το λουράκι κατά τη μεταφορά της μηχανής. Μπορεί να 
σκαλώσει σε διάφορα προεξέχοντα αντικείμενα και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό μπαταριών
Για να αποφύγετε διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά, έκρηξη ή πρόκληση 
ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων, παρακαλούμε διαβάστε και τηρήστε τις 
παρακάτω οδηγίες.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Στη μηχανή χρησιμοποιείται μπαταρία ιόντων λιθίου, συνιστώμενη από την Olympus. 
Φορτίζετε τη μπαταρία με τον ενδεδειγμένο φορτιστή. Μη χρησιμοποιείτε άλλους 
φορτιστές.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θερμαίνονται ούτε να καίγονται.
Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση των μπαταριών αποφεύγετε την επαφή 
μεταλλικών αντικειμένων (όπως κοσμήματα, καρφίτσες, αγκράφες κλπ.) με τις επαφές.
Μην αποθηκεύετε ποτέ μπαταρίες σε μέρος όπου εκτίθενται απευθείας σε ηλιακή 
ακτινοβολία ή υψηλές θερμοκρασίες, όπως σε κλειστό όχημα, κοντά σε πηγή 
θερμότητας κλπ.
Προς αποφυγή διαρροών ή καταστροφής των ακροδεκτών των μπαταριών, τηρείτε 
επιμελώς όλες τις υποδείξεις σχετικά με τη χρήση τους. Ποτέ μην προσπαθείτε 
να διαλύσετε μια μπαταρία ή να την τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο, με 
συγκόλληση κλπ.
Εάν το υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα με καθαρό 
νερό και κατόπιν ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αποθηκεύετε πάντα τις μπαταρίες σε μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση μικρά 
παιδιά. Εάν κάποιο παιδί καταπιεί μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μπαταρίες πρέπει να διατηρούνται πάντοτε στεγνές.
Για να αποφύγετε διαρροή, υπερθέρμανση των μπαταριών ή πρόκληση πυρκαγιάς ή 
έκρηξης χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις ενδεδειγμένες για το συγκεκριμένο προϊόν 
μπαταρίες.
Τοποθετήστε την μπαταρία προσεκτικά, όπως που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
Εάν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται εντός του 
προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, σταματήστε να τις φορτίζετε και μην τις 
χρησιμοποιείτε.
Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που εμφανίζουν ρωγμές ή έχουν σπάσει.
Σε περίπτωση διαρροής, αποχρωματισμού, παραμόρφωσης ή άλλης ανωμαλίας των 
μπαταριών, μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή.
Εάν διαρρεύσει υγρό από τις μπαταρίες και έλθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα 
σας, αφαιρέστε τα και ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα σας με καθαρό κρύο νερό. Εάν το 
υγρό αυτό προκαλέσει έγκαυμα στο δέρμα σας ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια
Μην εκθέτετε ποτέ τις μπαταρίες σε ισχυρούς κραδασμούς ή συνεχείς δονήσεις.
 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από τη φόρτιση, ελέγχετε πάντοτε την μπαταρία για τυχόν διαρροή, 
αποχρωματισμό, παραμόρφωση ή οποιασδήποτε άλλη ανωμαλία.
Η μπαταρία μπορεί να θερμανθεί από την παρατεταμένη χρήση. Για να αποφύγετε 
ελαφρά εγκαύματα, μην την αφαιρείτε αμέσως μετά τη χρήση της μηχανής.
Αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία από τη μηχανή πριν την αποθηκεύσετε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
Για τους καταναλωτές της Ευρώπης
Η ένδειξη «CE» σηματοδοτεί ότι αυτό το προϊόν αυτό πληρεί τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, την 
προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. Οι μηχανές 
με την ένδειξη «CE» προορίζονται για πώληση σε χώρες της 
Ευρώπης.
Το σύμβολο αυτό [διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων ΑΗΗΕ, 
παράρτημα IV] υποδεικνύει ότι απαιτείται ξεχωριστή συλλογή 
των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις 
χώρες της Ε.Ε.
Μην απορρίπτετε τον εξοπλισμό στα οικιακά απορρίμματα.
Χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής 
της χώρας σας για την απόρριψη του παρόντος προϊόντος.
Το σύμβολο αυτό [διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων Οδηγία 
2006/66/ΕΚ παράρτημα II] υποδεικνύει ότι απαιτείται ξεχωριστή 
συλλογή των μπαταριών στις χώρες της Ε.Ε.
Παρακαλούμε μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά σας 
απορρίμματα. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα 
επιστροφής και συλλογής που διατίθενται στη χώρα σας για την 
απόρριψη των μπαταριών.
Χρησιμοποιείτε μόνο τη σωστή επαναφορτιζόμενη μπαταρία και 
το φορτιστή
Σε αυτή τη μηχανή σας συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε μόνο τις γνήσιες 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τους φορτωτές της Olympus. Με τη χρήση μη 
γνήσιων ανταλλακτικών -επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστής- μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά ή τραυματισμός λόγω διαρροής, θέρμανσης, ανάφλεξης ή ζημιάς 
της μπαταρίας. Η Olympus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που 
ενδέχεται να προκληθούν από τη χρήση μπαταρίας ή φορτιστή που δεν αποτελούν 
αξεσουάρ της Olympus.
Όροι εγγύησης
1  Εάν αυτό το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό, παρά το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί 
με σωστό τρόπο (σύμφωνα με τα γραπτά «Προληπτικά μέτρα ασφαλείας» και τις 
Οδηγίες λειτουργίας που το συνοδεύουν) σε διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία 
αγοράς από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Olympus εντός της περιοχής 
δραστηριοποίησης της εταιρείας Olympus Imaging Europa GmbH όπως ορίζεται στην 
ιστοσελίδα: http://www.olympus.com, αυτό το προϊόν θα επισκευαστεί ή κατ' επιλογή 
της εταιρείας Olympus θα αντικατασταθεί δωρεάν. Προκειμένου να εγείρει αξιώσεις 
βάσει της παρούσας εγγύησης, ο πελάτης οφείλει να παραδώσει το προϊόν και το 
παρόν πιστοποιητικό εγγύησης πριν από τη λήξη της διετούς περιόδου ισχύος της 
εγγύησης στον αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγόρασε ή σε οποιοδήποτε άλλο 
τμήμα service της εταιρείας Olympus εντός του επιχειρηματικού χώρου της εταιρείας 
Olympus Imaging Europa GmbH όπως αυτός ορίζεται στην ιστοσελίδα: http://www.
olympus.com. Κατά τη διάρκεια της μονοετούς περιόδου παγκόσμιας εγγύησης, ο 
πελάτης μπορεί να παραδώσει το προϊόν σε οποιοδήποτε τμήμα service της εταιρείας 
Olympus. Λάβετε υπόψη ότι τμήματα service της εταιρείας Olympus δεν υπάρχουν σε 
όλες τις χώρες.
2  Ο πελάτης οφείλει να μεταφέρει το προϊόν στον αντιπρόσωπο ή στο εξουσιοδοτημένο 
τμήμα service της εταιρείας Olympus με δική του ευθύνη και βαρύνεται με το κόστος 
μεταφοράς του προϊόντος.
3  Η εγγύηση δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις και ο πελάτης βαρύνεται με το κόστος 
επισκευής ακόμη και για βλάβες που προκύπτουν εντός της προαναφερόμενης 
περιόδου εγγύησης.
α.  Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει λόγω κακού χειρισμού (όπως π.χ. 
ενέργειες που δεν αναφέρονται στην ενότητα «Προληπτικά μέτρα ασφαλείας» ή σε 
άλλες ενότητες των οδηγιών χρήσης κλπ.)
β.  Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει λόγω επισκευής, τροποποίησης, 
καθαρισμού κλπ. που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε πλην της εταιρείας 
Olympus ή ενός εξουσιοδοτημένου τμήματος service της εταιρείας Olympus.
γ.  Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ζημία που προκύπτει λόγω μεταφοράς, πτώσης, 
κραδασμών κλπ. μετά την αγορά του προϊόντος..
δ.  Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ζημία που προκύπτει λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, 
πλημμύρας, κεραυνού ή άλλων φυσικών καταστροφών, ρύπανσης του 
περιβάλλοντος και ασταθών παροχών τάσης.
ε.  Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει λόγω αμελούς ή μη ενδεδειγμένης 
αποθήκευσης (όπως π.χ. φύλαξη του προϊόντος υπό συνθήκες υψηλής 
θερμοκρασίας και υγρασίας, κοντά σε εντομοαπωθητικά όπως ναφθαλίνη ή 
επιβλαβή φαρμακευτικά προϊόντα κλπ.), μη ενδεδειγμένης συντήρησης κλπ.
στ. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει λόγω εξαντλημένων μπαταριών κλπ.
ζ.  Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει λόγω διείσδυσης άμμου, λάσπης 
κλπ. στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος.
η.  Όταν το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης δεν επιστρέφεται μαζί με το προϊόν.
θ.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του πιστοποιητικού εγγύησης 
σχετικά με το έτος, το μήνα και την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του πελάτη, την 
επωνυμία του αντιπροσώπου και τον σειριακό αριθμό.
ι.  Όταν το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης δε συνοδεύεται από παραστατικό αγοράς.
4  Η παρούσα εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για το παρόν προϊόν. Η εγγύηση δεν ισχύει 
για αξεσουάρ, όπως είναι η θήκη, το λουρί, το κάλυμμα του φακού και οι μπαταρίες.
5  Η μόνη ευθύνη της εταιρείας Olympus βάσει της παρούσας εγγύησης περιορίζεται 
στην επισκευή ή στην αντικατάσταση του προϊόντος. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη 
για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες κάθε είδους που υφίσταται ο πελάτης 
λόγω ελαττώματος του προϊόντος και ειδικότερα για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται 
σε φακούς, φωτογραφικά φιλμ, άλλο εξοπλισμό ή αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με το προϊόν ή για ζημίες ως αποτέλεσμα καθυστέρησης της επισκευής 
ή απώλειας δεδομένων. Ο όρος αυτός δεν καταργεί τυχόν δεσμευτικούς νομικούς 
κανονισμούς.
Παρατηρήσεις σχετικές με τη συντήρηση 
που παρέχεται στο πλαίσιο της εγγύησης
1  Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το πιστοποιητικό εγγύησης συμπληρωθεί 
κανονικά από την εταιρεία Olympus ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της ή 
παρέχονται ικανά αποδεικτικά στοιχεία με άλλα έγγραφα. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι 
το όνομά σας, το όνομα του αντιπροσώπου, ο σειριακός αριθμός και το έτος, ο μήνας 
και η ημερομηνία αγοράς αναγράφονται στο πιστοποιητικό ή ότι το αρχικό τιμολόγιο 
ή η απόδειξη αγοράς (στην οποία αναγράφονται το όνομα του αντιπροσώπου, η 
ημερομηνία αγοράς και ο τύπος προϊόντος) επισυνάπτονται στο παρόν πιστοποιητικό 
εγγύησης. Η εταιρεία Olympus διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δωρεάν συντήρηση 
εάν ούτε το πιστοποιητικό εγγύησης είναι συμπληρωμένο ούτε το προαναφερόμενο 
παραστατικό είναι συνημμένο ή εάν τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι ελλιπή 
ή δυσανάγνωστα.
2  Φυλάσσετε το παρόν Πιστοποιητικό εγγύησης σε ασφαλές μέρος, καθώς δεν πρόκειται 
να επανεκδοθεί.
*  Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: http://www.olympus.com σχετικά με το εξουσιοδοτημένο 
διεθνές δίκτυο service της εταιρείας Olympus.
Εμπορικά σήματα
Η ονομασία IBM είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρείας International 
Business Machines Corporation.
Η ονομασία Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρείας 
Microsoft Corporation.
Η ονομασία Macintosh είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Apple Inc.
To xD-Picture Card™ είναι εμπορικό σήμα.
Το σήμα microSD είναι εμπορικό σήμα της SD Association.
Όλες οι άλλες επωνυμίες εταιριών και προϊόντων είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα 
ή/και εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
Τα πρότυπα των συστημάτων αρχείων φωτογραφικής μηχανής που αναφέρονται 
στο εγχειρίδιο αυτό είναι τα πρότυπα του «Κανονισμού Σχεδίασης Αρχείων 
Ψηφιακής Μηχανής (DCF)» τα οποία έχουν καθοριστεί από τον Ιαπωνικό Οργανισμό 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης του κλάδου Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής (JEIΤA).
10_Basic_d4390-96_gr.indd   61
10_Basic_d4390-96_gr.indd   61
2008/11/04   13:01:23
2008/11/04   13:01:23