Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
67
HR
Fotoaparat će se zagrijati nakon dugotrajne uporabe. Ako tada držite 
fotoaparat u rukama, mogu nastati niskotemperaturne opekline.
Na mjestima s iznimno niskim temperaturama, temperatura kućišta 
fotoaparata može biti niža od temperature okoline. Ako je moguće, pri 
rukovanju fotoaparatom na niskim temperaturama nosite rukavice.
Budite oprezni s remenom.
Pripazite pri rukovanju remenom kod nošenja fotoaparata. Remen može 
lako zapeti o razne predmete i uzrokovati ozbiljnu štetu.
Mjere opreza pri rukovanju baterijom
Pridržavajte se sljedećih važnih savjeta kako ne bi došlo do curenja, 
pregrijavanja, zapaljenja, eksplozije ili strujnih udara i opeklina pri 
uporabi baterija.
 OPASNOST
Ovaj fotoaparat koristi litij-ionsku bateriju propisanu od strane Olympusa. 
Bateriju punite propisanim punjačem. Nemojte koristiti nikakve druge 
punjače.
Ne zagrijavajte i ne spaljujte baterije.
Pripazite kod nošenja ili spremanja baterija da ne dođu u dodir s metalnim 
predmetima poput nakita, igala, spojnica i sl.
Ne odlažite baterije na mjesta izložena sunčevoj svjetlosti ili visokoj 
temperaturi u vozilu, kraj izvora topline i sl.
Kako biste spriječili curenje baterija ili oštećivanje polova, pozorno proučite 
sve upute o pravilnoj uporabi baterija. Nikada nemojte pokušavati rastavljati 
bateriju niti je ikako mijenjati, lemiti i sl.
Ako kiselina iz baterija dođe u dodir s očima, odmah isperite oči čistom, 
hladnom tekućom vodom i potražite liječničku pomoć.
Baterije držite izvan dosega djece. Ako dijete proguta bateriju, odmah 
potražite liječničku pomoć.
 UPOZORENJE
Baterije uvijek držite suhima.
Kako biste spriječili curenje i pregrijavanje baterija, požar ili eksploziju, 
koristite samo baterije preporučene za ovaj uređaj.
Pozorno stavite baterije prema korisničkim uputama.
Ne napune li se punjive baterije u propisanom vremenskom roku, prestanite 
ih puniti i nemojte ih više koristiti.
Ne koristite baterije koje su oštećene ili slomljene.
Ako baterija tijekom rada procuri, promijeni boju ili oblik, ili promijeni neko 
drugo svojstvo, prestanite koristiti fotoaparat.
Dođe li kiselina iz baterije u dodir s odjećom ili kožom, skinite odjeću i 
odmah isperite to mjesto čistom, tekućom hladnom vodom. Ako kiselina 
izazove opekline na koži, odmah potražite liječničku pomoć.
Baterije ne izlažite jakim udarcima ili trajnim vibracijama.
 OPREZ
Bateriju prije punjenja uvijek pažljivo pregledajte kako biste utvrdili je li 
prisutno curenje, promjena boje, deformacija ili neka druga nepravilnost.
Baterije se tijekom dugotrajne uporabe mogu zagrijati. Kako biste izbjegli 
zadobivanje manjih opeklina, ne uklanjajte bateriju odmah nakon korištenja 
fotoaparata.
Uvijek izvadite baterije ako fotoaparat dulje vrijeme ne kanite koristiti.
Za europske korisnike
Oznaka »CE« označava da ovaj proizvod zadovoljava 
europske propise glede sigurnosti, zaštite zdravlja, 
korisnika i okoliša. Fotoaparati označeni oznakom »CE« 
namijenjeni su europskom tržištu.
Ovaj znak (prekrižena kanta za smeće na kotačićima 
prema WEEE Dodatak IV) označava odvojeno 
prikupljanje električnog i elektroničkog otpada u zemljama 
Europske unije.
Ovaj uređaj ne bacajte u kućni otpad.
Koristite postojeći sustav prikupljanja i recikliranja 
ovakvog otpada u svojoj zemlji.
Ovaj simbol [prekrižena kanta za smeće na kotačićima 
Direktiva 2006/66/EC Dodatak II] označava odvojeno 
prikupljanje otpadnih baterija u zemljama Europske unije.
Ne bacajte baterije u kućni otpad. Koristite postojeći 
sustav prikupljanja i recikliranja otpadnih baterija u 
svojoj zemlji.
Koristite isključivo navedenu punjivu bateriju i punjač baterija
Izričito vam preporučamo da uz ovaj fotoaparat koristite isključivo navedenu 
originalnu Olympus punjivu bateriju i punjač baterija. Korištenje neoriginalne 
punjive baterije i/ili punjača baterija može uslijed curenja, zagrijavanja, 
paljenja ili oštećenja baterije prouzročiti požar ili tjelesne ozljede. Olympus 
ne preuzima nikakvu odgovornost za nesreće ili oštećenja nastala uslijed 
korištenja baterije i/ili punjača baterija koji ne pripadaju originalnom 
Olympus priboru.
Uvjeti jamstva
1  Ispostavi li se da je ovaj proizvod neispravan iako je bio pravilno korišten 
(u skladu s isporučenim pisanim »Mjerama sigurnosti« i Uputama za 
rukovanje), tijekom razdoblja od dvije godine od datuma kupnje kod 
ovlaštenog Olympusovog distributera unutar područja poslovanja 
tvrtke Olympus Imaging Europa GmbH kao što je predviđeno na web 
stranici: http://www.olympus.com taj će proizvod biti popravljen, ili 
zamijenjen prema mogućnostima Olympusa, besplatno. Da bi reklamirao 
proizvod prema ovom jamstvu, kupac mora proizvod i ovaj Jamstveni list 
prije isteka dvogodišnjeg jamstvenog roka odnijeti trgovcu od kojeg je 
proizvod kupljen ili u bilo koji Olympusov servisni centar u okviru područja 
poslovanja Olympus Imaging Europa GmbH kako je određeno na web-
stranici: http://www.olympus.com. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja World 
Wide Warranty (Jamstvo širom svijeta) kupac može proizvod vratiti u bilo 
kojem Olympusovom servisnom centru. Napominjemo da takvi Olympus 
servisni centri ne postoje u svim državama.
2  Kupac će dopremiti proizvod do trgovca ili do ovlaštenog Olympusovog 
servisnog centra na svoju odgovornost i snosit će svaki trošak nastao pri 
dopremi proizvoda.
3  Ovim jamstvom nije pokriveno sljedeće i kupac će morati platiti troškove 
popravka, čak i za kvarove koji se jave tijekom gore navedenog jamstvenog 
razdoblja.
 Svi kvarovi do kojih dođe zbog pogrešnog rukovanja (kao što je način 
primjene koji nije naveden u odjeljku »Mjere sigurnosti« ili drugim 
odjeljcima s uputama itd)
 Bilo koji kvar nastao zbog popravka, preinake, čišćenja, itd. koje nije 
obavio Olympusov serviser ili Olympusov ovlašteni servisni centar.
Bilo koji kvar ili oštećenje nastali pri transportu, padu, udarcu itd. nakon 
kupnje proizvoda.
Bilo koji kvar ili oštećenje nastali zbog požara, potresa, poplava, udara 
groma ili drugih prirodnih katastrofa, onečišćenja okoliša i nestabilnih 
izvora napajanja.
Bilo koji kvar nastao zbog nemarne ili nepravilne pohrane (kao što 
su držanje proizvoda u uvjetima visoke temperature i vlage, u blizini 
sredstava protiv insekata kao što su naftalin ili škodljivi lijekovi itd.), 
nepravilno održavanje itd.
Bilo koji kvar nastao zbog istrošenih baterija itd.
Bilo koji kvar nastao zbog ulaska pijeska, blata itd. u kućište proizvoda.
Ako ovaj Jamstveni list nije vraćen s proizvodom.
Ako su na Jamstvenom listu poduzete bilo kakve izmjene u pogledu 
godine, mjeseca i dana kupnje, imena kupca, imena trgovca i serijskog 
broja.
Ako uz Jamstveni list nije priložen dokaz o kupnji.
4  Ovo jamstvo primjenjivo je samo na ovaj proizvod; jamstvo se ne može 
primijeniti na bilo koju drugu dodatnu opremu kao što su torbica, remen, 
poklopac za leću ili baterije
5  Olympusova isključiva obaveza po ovom jamstvu bit će ograničena 
na popravak ili zamjenu proizvoda. Isključuje se svaka odgovornost 
za posredni ili posljedični gubitak ili bilo kakvu štetu kojoj se izložio ili 
ju je pretrpio kupac zbog greške na proizvodu, a naročito su isključeni 
bilo kakav gubitak ili šteta prouzročena na lećama, fi lmovima ili priboru 
upotrebljavanima s proizvodom ili bilo kakav gubitak uzrokovan kašnjenjem 
popravka ili gubitak podataka. Ovo nema utjecaja na zakonske propise.
Napomene o održavanju jamstva
1  Ovo jamstvo bit će valjano samo ako je Jamstveni list uredno popunio 
Olympus ili ovlašteni trgovac ili drugi dokumenti sadrže dostatan dokaz. 
Stoga provjerite jesu li upisani vaše ime, ime trgovca, serijski broj, godina, 
mjesec i dan kupnje ili da je uz vaš Jamstveni list pričvršćen originalni 
račun ili potvrda o prodaji (s naznakom imena trgovca, datumom kupnje i 
tipom proizvoda). Olympus pridržava pravo odbijanja besplatne usluge ako 
nije popunjen jamstveni list ili nije priložen gore navedeni dokument (račun) 
ili ako su podaci na njemu nepotpuni ili nečitki.
2  Kako ovaj Jamstveni list neće biti ponovno izdan, čuvajte ga na sigurnom 
mjestu.
* Međunarodnu ovlaštenu mrežu Olympusovih servisa potražite na popisu na 
Web-stranici: http://www.olympus.com.
Zaštitni znakovi
IBM je registrirani zaštitni znak tvrtke International Business Machines 
Corporation.
Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft 
Corporation.
Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
Kartica xD-Picture Card™ zaštićena je trgovačka marka.
microSD je zaštitni znak tvrtke SD Association.
Ostali nazivi tvrtki i proizvoda navedeni u ovom priručniku su registrirani 
zaštitni znaci i/ili zaštitni znaci njihovih vlasnika.
Norme za sustave datoteka fotoaparata navedene u ovome priručniku 
su norme »Design Rule for Camera File System/DCF« koje je 
postavila Japanska udruga proizvođača elektroničke i informatičke 
tehnologije (engl. Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association, JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.11_Basic_d4390-96_hr.indd   67
11_Basic_d4390-96_hr.indd   67
2008/11/04   13:02:12
2008/11/04   13:02:12