Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
73
HU
Lehetőleg viseljen kesztyűt a fényképezőgép alacsony hőmérsékleten történő 
használata közben.
A csuklószíjat használja elővigyázatosan.
A fényképezőgép hordozása közben használja elővigyázatosan a csuklószíjat, 
mivel az könnyen beleakadhat az útjába kerülő tárgyakba, és súlyos kárt okozhat.
Az akkumulátor elővigyázatos használata
Vegye fi gyelembe az alábbi fontos tudnivalókat, mert 
ezzel megakadályozhatja az akkumulátorok szivárgását, 
túlmelegedését, kigyulladását, felrobbanását, illetve általa 
okozott áramütést vagy égési sérülést.
 VESZÉLY
A fényképezőgép az Olympus által szabványosított lítium-ion akkumulátorral 
működik. Az akkumulátort speciális töltővel töltse fel. Ne használjon semmilyen 
más típusú töltőt.
Az akkumulátorokat soha ne hevítse fel vagy égesse el.
Az akkumulátorok használata vagy tárolása közben ügyeljen arra, hogy azok ne 
érintkezhessenek fémből készült tárgyakkal, így például ékszerekkel, dísztűkkel, 
kapcsokkal, cipzárral stb.
Ne tartsa az akkumulátorokat közvetlen napfénynek kitett, ill. magas hőmérsékletű 
helyen, így például felforrósodott járműben, hőforrás közelében stb.
Az akkumulátorok szivárgásának, illetve pólusaik károsodásának elkerülése 
érdekében vegye fi gyelembe az akkumulátorok használatával kapcsolatos összes 
tudnivalót. Az akkumulátort ne próbálja szétszedni vagy bármilyen formában 
módosítani, például forrasztással stb.
Amennyiben az akkumulátorból kiszivárgó folyadék szembe kerül, azonnal öblítse 
ki tiszta, hideg csapvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
Az akkumulátorokat mindig úgy tárolja, hogy kisgyermekek ne férhessenek 
hozzájuk. Ha gyermeke véletlenül lenyelt egy akkumulátort, azonnal forduljon 
vele orvoshoz.
 VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok mindig szárazak legyenek.
Mindig a termékhez javasolt akkumulátorokat használja, mert ezzel 
megakadályozhatja az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, kigyulladását 
vagy felrobbanását.
Az akkumulátorokat óvatosan, a kezelési útmutatónak megfelelően helyezze be 
a fényképezőgépbe.
Amennyiben az akkumulátorok nem töltődnek fel a megadott idő alatt, hagyja 
abba töltést, és ne használja többet az akkumulátorokat.
Ne használjon olyan akkumulátort, amely meg van repedve vagy el van törve.
Ha egy akkumulátor szivárog, elszíneződött, ill. deformálódott, vagy ha használat 
közben bármilyen rendellenességet tapasztal rajta, ne használja tovább a 
fényképezőgépet.
Ha egy akkumulátorból folyadék szivárgott a ruhájára vagy a bőrére, vegye 
le a beszennyeződött ruhadarabot és az érintett bőrfelületet azonnal öblítse 
le tiszta, hideg csapvízzel. Ha a folyadék marást okozott a bőrön, azonnal 
forduljon orvoshoz.
Az akkumulátorokat ne tegye ki erős ütésnek vagy folyamatos rezgésnek.
 FIGYELEM
BAz akkumulátort feltöltés előtt mindig vizsgálja meg fi gyelmesen, nem 
szivárog-e, illetve nem mutatkozik-e rajta elszíneződés, alakváltozás vagy más 
rendellenesség.
Hosszú ideig tartó használat közben az akkumulátor felforrósodhat. Ne vegye 
ki a fényképezőgépből közvetlenül használat után, mivel akkor kisebb égési 
sérülést okozhat.
Mindig vegye ki a fényképezőgépből az akkumulátort, ha hosszabb időre 
használaton kívül szeretné helyezni azt.
Európai vásárlóink számára
A "CE" jelölés garantálja, hogy a termék megfelel az európai 
uniós biztonsági, egészség- és környezetvédelmi, valamint 
fogyasztóvédelmi követelményeknek. A "CE" jelöléssel ellátott 
fényképezőgépek az európai piacon kerülnek forgalomba.
Ez a jelkép [áthúzott, kerekeken guruló szemetes – WEEE 
irányelv IV. melléklet] azt jelzi, hogy az EU országaiban 
külön kell gyűjteni az elektromos és elektronikus termékekből 
keletkező hulladékot.
Kérjük, ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba.
A termék eldobásánál kérjük, vegye igénybe az országában 
rendelkezésre álló hulladék-visszavételi és -gyűjtőhelyeket.
Ez a jelkép [áthúzott, kerekeken guruló szemetes – 2006/66/
EK irányelv, II. melléklet] azt jelzi, hogy az EU országaiban 
külön kell gyűjteni az elhasznált elemeket.
Kérjük, ne dobja az elemeket és akkumulátorokat a háztartási 
hulladékba. Az elemek eldobásakor kérjük, vegye igénybe 
az országában rendelkezésre álló hulladék-visszavételi 
és -gyűjtőrendszereket.
Kizárólag az ajánlott tölthető elemet és elemtöltőt használja
Nyomatékosan javasoljuk, hogy a fényképezőgéphez kizárólag eredeti, az 
Olympus által ajánlott elemet és elemtöltőt használjon. Nem eredeti elem 
és/vagy elemtöltő használata tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet 
szivárgás, felmelegedés, gyulladás vagy az elem károsodása következtében. 
Az Olympus nem vállal felelősséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek 
nem eredeti Olympus tartozéknak tekintendő elem és/vagy akkumulátortöltő 
használatából fakadnak.
Jótállási rendelkezések
1  Amennyiben a termék a mellékelt karbantartási és kezelési útmutatónak 
megfelelő, rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodna, akkor 
annak javítása, illetve cseréje (az Olympus döntése szerint) a vásárlás 
időpontjától számított két éven belül díjmentes, amennyiben a készüléket 
az Olympus Imaging Europa GmbH értékesítési körzetében működő, a 
http://www.olympus.com webhelyen feltüntetett forgalmazótól vásárolta. 
Ha igénybe kívánja venni a jótállási szolgáltatást, a jótállási jegy kíséretében 
vigye el a terméket a két éves jótállási időn belül abba az üzletbe, ahol a 
terméket vásárolta, illetve bármely más, az Olympus Imaging Europa GmbH 
értékesítési körzetében működő, a http://www.olympus.com webhelyen 
feltüntetett szakszervizbe. Az egész világra kiterjedő egy éves jótállási időn 
belül a vásárló bármely Olympus szakszervizbe elviheti a meghibásodott 
terméket. Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy Olympus szakszerviz nem 
található minden egyes országban.
2  A vásárlónak a terméket saját felelősségére kell eljuttatnia a forgalmazóhoz, 
illetve a hivatalos Olympus szakszervizbe, és az ennek során felmerülő 
minden költséget neki kell állnia.
3  Az alább felsorolt esetekre nem terjed ki a jótállás, és a vásárlónak kell állnia 
a javítás költségeit még akkor is, ha a fentebb megadott jótállási időn belül 
történt a meghibásodás:
 Helytelen kezelés (például az útmutatónak a "Biztonsági tudnivalók" vagy 
egyéb részeiben nem említett műveletek stb.) okozta meghibásodás 
esetén.
 Abban az esetben, ha a meghibásodás olyan javítási, módosítási, tisztítási 
stb. művelet következtében keletkezett, amelyet nem az Olympus vagy 
hivatalos Olympus szakszerviz végzett.
Minden olyan meghibásodás vagy sérülés esetén, amely a termék 
megvásárlása után annak szállításakor, például esés, ütés stb. 
következtében keletkezett.
Minden olyan meghibásodás vagy sérülés esetén, amelyet tűzvész, 
földrengés, árvíz, villámcsapás, illetve egyéb természeti katasztrófa, 
környezetszennyezés és rendhagyó feszültségforrások használata okozott.
Minden olyan meghibásodás esetén, amely a termék gondatlan vagy 
helytelen tárolása (például magas hőmérsékletű vagy nedvességtartalmú 
környezetben, rovarriasztó szerek – például naftalin –, illetve veszélyes 
gyógyszerek közelében való tárolás), helytelen karbantartása stb. során 
keletkezett.
Minden olyan meghibásodás esetén, amelyet az akkumulátorok 
lemerülése stb. okozott.
Minden olyan meghibásodás esetén, amelyet a termék vázába bekerült 
homokszemcse, sár stb. okozott.
Amennyiben a jótállási jegyet nem juttatja el a termékkel együtt a javítás 
helyszínére.
Amennyiben a garancialevélen feltüntetett vásárlási időpontot, a vásárló 
nevét, a forgalmazó nevét vagy a szériaszámot módosították.
4  A garancia csupán a termékre érvényes, és nem terjed ki semmilyen 
kiegészítő tartozékra, például a tokra, a csuklószíjra, az objektív 
védőkupakjára vagy az akkumulátorra.
5  Az Olympus jótállási felelőssége kizárólag a termék javítására, illetve 
cseréjére szorítkozik. Az Olympus nem vállal semmilyen felelősséget 
a termék meghibásodása következtében keletkezett, közvetett, illetve a 
termék használatából eredő, a vásárlót érintő veszteségért vagy kárért, 
különösképpen a lencsék, fi lmek, a termékkel együtt használt más felszerelés 
vagy tartozék elvesztéséért vagy sérüléséért, továbbá adatok elvesztése, 
illetve azok megkésett helyreállítása okozta veszteségért. Ez a meglévő 
törvényes rendelkezéseket nem érinti.
A jótállás érvényességére vonatkozó tudnivalók
1  A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha az Olympus vagy a hivatalos 
forgalmazó cég munkatársa megfelelően kitöltötte a jótállási jegyet, vagy a 
vásárló fel tud mutatni elegendő erre vonatkozó bizonyítékot tartalmazó más 
dokumentumot. Ezért kérjük, győződjön meg arról, hogy neve, a forgalmazó 
cég neve, a szériaszám és a vásárlás dátuma (év, hónap, nap) fel legyen 
tüntetve a jótállási jegyen, vagy ennek hiányában csatolva legyen az eredeti 
számla vagy a pénztári blokk (amelyen szerepel a forgalmazó neve, a 
vásárlás időpontja és a termék típusa). Az Olympus fenntartja a jogot arra, 
hogy a díjmentes szervizt megtagadja abban az esetben, ha a jótállási jegy 
nincs kitöltve vagy az említett dokumentum nincs mellékelve, illetve ha a 
feltüntetett adatok hiányosak vagy olvashatatlanok.
2  A jótállási jegy nem állítható ki még egyszer, ezért őrizze meg biztonságos 
helyen.
*  Kérjük, tekintse meg az Olympus hivatalos szakszervizeinek nemzetközi 
hálózatát tartalmazó listát a http://www.olympus.com webhelyen.
Védjegyek
Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett 
védjegye.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
A Macintosh az Apple Inc védjegye.
Az xD-Picture Card™ védjegy.
A microSD az SD Association védjegye.
Minden egyéb cég- és márkanév bejegyzett védjegy és/vagy az adott 
vállalat védjegye.
Az ebben az útmutatóban említett fényképezőgépes fájlrendszerszabvány 
a Japan Electronics and Information Technology Industries Association 
(JEITA) által kidolgozott DCF-szabvány ("Design Rule for Camera File 
System/DCF").
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
12_Basic_d4390-96_hu.indd   73
12_Basic_d4390-96_hu.indd   73
2008/10/29   20:19:05
2008/10/29   20:19:05