Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
81
LT
Datos ir laiko nustatymas
Čia nustatyta data ir laikas įrašoma vaizdo rinkmenų 
pavadinimuose, datos žymose ir kituose duomenyse.
1
 Spustelėdami mygtuką n, įjunkite 
fotoaparatą.
Datos ir laiko nustatymo ekrano langas rodomas, 
jei nenustatyta data ir laikas.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Datos ir laiko nustatymo langas
2
 Mygtukais kl nustatykite metus [Y].
3
 Spustelėdami mygtuk n, įrašykite metus 
[Y].
4
  Kaip ir pirmiau aprašytuose 2 ir 3 
etapuose, mygtukais klmn ir 
B
 nustatykite [M] (mėnesį), [D] (dieną), 
[TIME] (valandas ir minutes) ir [Y/M/D] 
(datos formatą).
 Ekrano dialogų kalbos keitimas
Galima nustatyti kalbą, kuria ekrane rodomi meniu 
elementai ir klaidų pranešimai.
1
 Spustelėkite mygtuką 
m ir mygtukais 
klmn
 pasirinkite [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Spustelėkite mygtuką B.
3
 Mygtukais kl pasirinkite [W] ir 
spustelėkite mygtuką B.
4
 Mygtukais klmn pasirinkite kalbą ir 
spustelėkite mygtuką B.
 
5
 Spustelėkite mygtuką 
m.
Fotografavimas, peržiūra ir 
trynimas
Fotografavimas optimalia 
diafragma ir išlaikymu (P režimas)
Fotografuojant šiuo režimu, taikomos automatinės 
fotografavimo nuostatos, be to, prireikus galima 
keisti įvairiausias kitas fotografavimo meniu funkcijų 
nuostatas, kaip kad ekspozicijos kompensavimo, 
baltos spalvos balanso ir t. t.
1
 Spustelėdami mygtuką n, įjunkite 
fotoaparatą. 
 Jei P režimas nerodomas, jį pasirinkite keletą kartų 
spustelėdami 
K mygtuką.
 Dar kartą spustelėdami mygtuką n išjunkite 
fotoaparatą.
2
 Laikykite fotoaparatą ir komponuokite 
nuotrauką.
3
 Norėdami sufokusuoti fotografuojamą 
objektą, iki pusės nuspauskite užrakto 
mygtuką.
Fokusuojant užfi ksuojama ekspozicija (rodomos 
išlaikymo ir diafragmos reikšmės), o AF rėmelis 
tampa žalias.
Jeigu AF rėmelis blyksi raudonai, vadinasi, 
fotoaparatas negali tinkamai sufokusuoti. 
Bandykite dar kartą fokusuoti.
1/400
F3.5
P
AF rėmelis
Nuspausti 
iki pusės
Išlaikymas
Diafragmos reikšmė
4
 Kad nufotografuotumėte, švelniai iki galo 
nuspauskite užrakto mygtuką, tuo metu 
nejudindami fotoaparato.
Vaizdų peržiūra
1
 Spustelėkite mygtuką 
q.
2
 Mygtukais klmn pasirinkite 
nuotrauką.
Rodoma 10 kadrų 
prieš esamą 
nuotrauką
Rodoma kita 
nuotrauka
Rodoma 
ankstesnė 
nuotrauka
Rodoma 10 kadrų 
po esamos 
nuotraukos
14_Basic_d4390-96_lt.indd   81
14_Basic_d4390-96_lt.indd   81
2008/10/29   20:25:42
2008/10/29   20:25:42