Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
84 LT
  Informacija apie USB jungties vietą pateikiama 
kompiuterio instrukcijoje.
3
 Mygtukais kl pasirinkite [PC] ir 
spustelėkite mygtuką B.
Pirmą kartą prijungus, kompiuteris automatiškai 
atpažįsta fotoaparatą kaip naują įrenginį.
„Windows“
Kompiuteriui aptikus fotoaparatą, rodomas 
pranešimas, kad nustatymo procedūra baigta. 
Patvirtinkite pranešimą ir spustelėkite „OK“. 
Fotoaparatas aptinkamas kaip keičiamasis diskas.
„Macintosh“
Jeigu veikia programa „iPhoto“, ją uždarykite ir 
paleiskite programą „OLYMPUS Master 2“.
  Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio, neveikia 
fotografavimo funkcijos.
  Jei fotoaparatas prie kompiuterio prijungtas per USB 
koncentratorių, jis gali veikti nestabiliai.
  Jeigu pomeniu, pasirodžiusiam 3-u etapu, pasirinkus 
[PC] ir spustelėjus mygtuką n nustatyta reikšmė 
[MTP], naudojantis programa „OLYMPUS Master 2“ 
negalima į kompiuterį perkelti nuotraukų.
„OLYMPUS Master 2“ paleidimas
1
 Dukart spustelėkite „OLYMPUS Master 2“ 
piktogramą.
„OLYMPUS Master 2“ naudojimas
Paleidus „OLYMPUS Master 2“, rodomas greitos 
pradžios žinynas su nuosekliomis instrukcijomis, kaip 
atlikti dažniausias procedūras. Jeigu greitos pradžios 
žinynas nerodomas, įrankių juostoje spustelėdami 
mygtuką 
, paleiskite žinyną.
Kaip naudotis programa, išsamiai aprašoma jos 
žinyne.
Priedas
SAUGOS PRIEMONĖS
DĖMESIO!
RIZIKA GAUTI ELEKTROS SMŪGĮ. 
NEATIDARINĖTI
DĖMESIO: SIEKIANT SUMAŽINTI ELEKTROS 
SMŪGIO PAVOJŲ, NEGALIMA NUIMTI DANGTELIO 
(ARBA UŽPAKALINĖS DALIES GAUBTELIO).
DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TVARKYTI PATS VARTOTOJAS, VIDUJE NĖRA.
REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTAM „OLYMPUS“  
PRIEŽIŪROS PERSONALUI
Trikampyje pavaizduotas šauktukas informuoja 
apie svarbias gaminio eksploatavimo ir priežiūros 
nuorodas, pateikiamas gaminio dokumentacijoje.
PAVOJINGA
Jeigu naudojant gaminį nepaisoma šiuo ženklu 
pažymėtų nurodymų, galima sunkiai susižaloti 
arba žūti.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu naudojant gaminį nepaisoma šiuo ženklu 
pažymėtų nurodymų, galima susižaloti arba žūti.
DĖMESIO!
Jeigu naudojant gaminį nepaisoma šiuo ženklu 
pažymėtų nurodymų, galima susižeisti, sugadinti 
įrangą arba prarasti svarbius duomenis.
ĮSPĖJIMAS
KAD BŪTŲ IŠVENGTA GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, 
DRAUDŽIAMA ŠĮ GAMINĮ ARDYTI, ŠLAPINTI ARBA NAUDOTI LABAI 
DRĖGNOJE APLINKOJE.
Bendros saugos priemonės
Perskaitykite visas instrukcijas. Prieš naudodamiesi gaminiu, perskaitykite 
visas jo naudojimo instrukcijas. Išsaugokite visas instrukcijas ir 
dokumentaciją, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti.
Valymas. Prieš valydami visada išjunkite gaminį iš elektros tinklo. Valykite 
drėgna medžiagos skiaute. Valydami šį gaminį niekada nenaudokite jokio 
skysto ar aerozolinio valiklio, jokio organinio tirpiklio.
Priedai. Jūsų saugumo sumetimais ir siekiant išvengti gaminio pažeidimų 
rekomenduojama naudoti tik „Olympus“ siūlomus priedus.
Vanduo ir drėgmė. Įspėjimus apie gaminius, pritaikytus įvairioms oro 
sąlygoms, skaitykite skyriuose apie atsparumą nepalankioms aplinkos 
sąlygoms.
Vieta. Siekdami išvengti gaminio pažeidimų ir apsisaugoti nuo sužeidimų, šį 
gaminį statykite ant stabilaus paviršiaus, trikojo ar rėmo.
Maitinimo šaltinis. Šį gaminį junkite tik prie gaminio etiketėje nurodytų 
maitinimo šaltinių.
Pašaliniai objektai. Siekdami išvengti sužalojimų, niekada nedėkite į šį 
gaminį metalinių daiktų.
Šiluma. Šio gaminio negalima naudoti arba laikyti šalia šilumos šaltinių, pvz., 
radiatorių, krosniakaiščių, krosnių arba kitų rūšių įrenginių ar prietaisų, kurie 
išskiria šilumą, įskaitant stereostiprintuvus.
Fotoaparato naudojimas
 ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite fotoaparato greta degių arba sprogstamųjų dujų.
Nenaudokite blykstės ir LED fotografuodami žmones (kūdikius, mažus 
vaikus ir pan.) iš arti.
Naudojant blykstę, nuo fotografuojamo žmogaus veido būtina laikytis 
mažiausiai 1 m atstumo. Per arti blykstelėjus, žmogų galima trumpam 
apakinti.
Saugokite fotoaparatą nuo kūdikių ir mažamečių vaikų.
Fotoaparatu naudokitės ir jį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad 
išvengtumėte šių pavojingų situacijų, kurioms susidarius galima sunkiai 
susižaloti:
Pasismaugti apsivyniojus fotoaparato dirželiu.
Netyčia praryti bateriją, kortelę ar kitą smulkią detalę.
Netyčia blykstelėti blykste sau arba kitiems į akis.
Susižeisti judančiomis fotoaparato dalimis.
Nežiūrėkite į fotoaparato ekraną nukreipę jį į saulę ar stiprią šviesą.
Nenaudokite ir nelaikykite fotoaparato dulkėtose arba drėgnose 
vietose.
Fotografuodami su blykste neuždenkite jos ranka.
Į „microSD“ adapterį galima dėti tik „microSD“ korteles.
Į „microSD“ adapterį negalima dėti jokių kitų kortelių.
Į fotoaparatą galima dėti tik „xD-Picture Card“ korteles ir „microSD“ 
adapterį.
Netyčia įdėję netinkamą, pvz., „microSD“, kortelę, nebandykite jos išimti 
jėga. Kreipkitės į įgaliotuosius atstovus ar techninės priežiūros centrus.
 DĖMESIO!
Nedelsdami liaukitės naudojęsi fotoaparatu, jei pajutote neįprastą 
kvapą, garsą arba dūmus aplink jį.
Niekada neišimkite baterijų plikomis rankomis, kadangi baterijos gali 
užsidegti ir nudeginti rankas.
Nesinaudokite fotoaparatu drėgnomis rankomis.
Nepalikite fotoaparato vietose, kur labai aukšta temperatūra.
Kai kurios fotoaparato dalys gali sugesti ir tam tikromis aplinkybėmis 
fotoaparatas gali užsidegti. Nesinaudokite krovikliu, jei jis kuo nors 
uždengtas (pvz., antklode). Jis gali perkaisti ir užsidegti.
Atsargiai naudokitės fotoaparatu, kad išvengtumėte nudegimų.
Fotoaparatas turi metalinių dalių, todėl įkaitęs gali nudeginti. Atkreipkite 
dėmesį į tai, kad:
ilgai naudojamas fotoaparatas įkaista. Jei naudositės tokiu fotoaparatu, 
galite nudegti.14_Basic_d4390-96_lt.indd   84
14_Basic_d4390-96_lt.indd   84
2008/10/29   20:25:45
2008/10/29   20:25:45