Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
85
LT
Vietose, kur temperatūra yra ypač žema, fotoaparato korpuso 
temperatūra gali būti žemesnė nei aplinkos temperatūra. Jei įmanoma, 
šaltose vietose naudodamiesi fotoaparatu mūvėkite pirštines.
Atsargiai elkitės su dirželiu.
Nešdami fotoaparatą, atsargiai elkitės su dirželiu. Jis gali užsikabinti už 
atskirų daiktų ir ką nors sulaužyti arba sugadinti.
Atsargumo priemonės naudojant baterijas
Vadovaukitės šiais svarbiais nurodymais, kad išvengtumėte baterijų 
ištekėjimo, perkaitimo, užsidegimo, sprogimo, elektros smūgio arba 
nudegimo.
 PAVOJUS
Šiame fotoaparate naudojama „Olympus“ nurodyta ličio jonų baterija. 
Bateriją kraukite tik nurodytu krovikliu. Nenaudokite jokių kitų kroviklių
Baterijų jokiu būdu negalima kaitinti arba deginti.
Nešiodami arba saugodami baterijas stenkitės, kad jos nesusiliestų su 
metaliniais daiktais – papuošalais, smeigtukais, sąvaržėlėmis ir pan.
Nelaikykite baterijų ten, kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, arba aukštoje 
temperatūroje – prikaitintame automobilyje, greta šilumos šaltinių ir pan.
Baterijas naudokite taip, kaip nurodyta instrukcijoje, kad neištekėtų baterijų 
elektrolitas ir nepažeistumėte kontaktų. Niekada nebandykite išardyti 
baterijų arba kokiais nors būdais jų perdaryti, pavyzdžiui, lituodami ar pan.
Jeigu baterijų elektrolito pateko į akis, nuplaukite jas švariu, šaltu tekančiu 
vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytojus.
Baterijas visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei vaikas netyčia 
prarijo bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytojus.
 ĮSPĖJIMAS
Baterijos visada turi būti sausos.
Kad išvengtumėte baterijų ištekėjimo, perkaitimo, užsidegimo, sprogimo, 
naudokite tik rekomenduojamas baterijas.
Įdėkite baterijas kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje.
Jei įkraunamosios baterijos neįsikrauna per nurodytą laiką, nutraukite 
krovimą ir daugiau jų nebenaudokite.
Nenaudokite baterijų, kurių korpusas įskilęs ar sulaužytas..
Jei ištekėjo baterijų skystis, jos prarado spalvą, deformavosi ar kitaip pakito, 
tuoj pat liaukitės naudojęsi fotoaparatu.
Jei ištekėjusio baterijų elektrolito pateko ant drabužių ar odos, nusivilkite 
drabužius ir nedelsdami tą vietą nuplaukite šaltu tekančiu vandeniu. Jei 
elektrolitas nudegino odą, nedelsdami kreipkitės į gydytojus.
Saugokite baterijas nuo stiprių smūgių ir nuolatinės vibracijos.
 DĖMESIO!
Prieš dėdami bateriją į fotoaparatą, visuomet atidžiai patikrinkite, ar iš jos 
neteka skystis, nepakitusi spalva, forma ir nėra jokių kitų anomalijų.
Ilgai naudojantis fotoaparatu, baterija gali įkaisti. Baigę naudotis fotoaparatu, 
iš karto neišimkite baterios, kad išvengtumėte smulkių nudegimų.
Jei neplanuojate naudotis fotoaparatu ilgesnį laiką, išimkite iš jo bateriją.
Klientams Europojee
Ženklas „CE“ rodo, kad šis gaminys atitinka Europos 
saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojo apsaugos 
reikalavimus. Fotoaparatai, pažymėti ženklu „CE“, skirti 
parduoti Europoje.
Šis simbolis [perbrauktas konteineris ant ratų WEEE, IV 
priedas] nurodo elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekas, 
kurios Europos Sąjungos šalyse surenkamos atskirai.
Prašome nemesti įrenginio į buitinių atliekų konteinerius.
Prašome atiduoti netinkamą, nereikalingą gaminį šios 
rūšies atliekų surinkėjams, esantiems Jūsų šalyje.
Šis simbolis [perbraukta šiukšlių dėžė ant ratų, direktyvos 
2006/66/EB II priedas] nurodo panaudotas baterijas, 
kurios Europos Sąjungos šalyse surenkamos atskirai.
Neišmeskite baterijų su buitinėmis atliekomis. 
Panaudotas baterijas atiduokite šios rūšies atliekų 
surinkėjams, veikiantiems Jūsų šalyje.
Naudokite tik specialią įkraunamą bateriją ir baterijos kroviklį
Su šiuo fotoaparatu primygtinai rekomenduojame naudoti tik originalią 
specialią įkraunamą „Olympus“ bateriją ir baterijos kroviklį. Naudojant ne 
originalią įkraunamą bateriją ir (arba) baterijos kroviklį gali kilti gaisras 
arba pavojus susižeisti dėl baterijos išsiliejimo, perkaitimo, užsidegimo 
ar sugadinimo. „Olympus“ neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus 
atsitikimus ar žalą, kuri gali kilti naudojant ne originalius „Olympus“ priedus 
(bateriją ir (arba) baterijos kroviklį).
Garantijos sąlygos
1  Jeigu per dvejus metus nuo šio gaminio įsigijimo iš „Olympus“ platintojo, 
įgalioto veikti „Olympus Imaging Europa GmbH“ veiklos teritorijoje, kaip 
nurodyta interneto svetainėje http://www.olympus.com, gaminyje atsiranda 
defektų, nors juo buvo naudojamasi taisyklingai (vadovaujantis prie aparato 
pridėtomis raštiškomis saugos priemonių ir naudojimo instrukcijomis), 
„Olympus“ savo nuožiūra jį nemokamai pataiso arba pakeičia. Norėdamas 
pagal šią garantiją pareikšti pretenziją, klientas nepasibaigus dvejų metų 
garantiniam laikotarpiui turi pristatyti gaminį bei šį garantijos liudijimą 
platintojui, iš kurio buvo pirktas gaminys, arba bet kuriam kitam „Olympus“ 
techninės priežiūros punktui, esančiam interneto svetainėje http://www.
olympus.com nurodytoje „Olympus Imaging Europa GmbH“ veiklos 
teritorijoje.Vienerius metus galioja pasaulinė garantija: šiuo laikotarpiu 
klientas gali grąžinti gaminį bet kuriam „Olympus“ techninės priežiūros 
punktui. Atkreipkite dėmesį, kad tokie „Olympus“ techninės priežiūros 
punktai veikia ne visose valstybėse.
2  Klientas pristato gaminį į atstovo būstinę arba „Olympus“ serviso punktą 
savo rizika ir visas su jo transportavimu susijusias išlaidas apmoka pats.
3  Ši garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais, kuriais klientui tenka 
užmokėti už taisymą, nors šie gedimai būtų atsiradę anksčiau nurodytu 
garantiniu laikotarpiu.
 Visų gedimų, atsiradusių dėl netinkamo elgesio su aparatu (pavyzdžiui, 
atlikus saugos priemonėse arba kituose instrukcijos skyreliuose 
nenumatytus veiksmus ir t. t.), atvejais.
 Visų gedimų, atsiradusių taisant, modifi kuojant, valant ir t. t. aparatą ne 
„Olympus“ arba ne „Olympus“ įgaliotame serviso punkte, atvejais.
Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant gaminį, jam 
nukritus, jį sutrenkus ir t.t. po įsigijimo, atvejais.
Visų gedimų ar pažeidimų, atsiradusių dėl gaisro, žemės drebėjimo, 
potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių, užterštos aplinkos 
ir netinkamų įtampos šaltinių, atvejais.
Visų gedimų, atsiradusių dėl nerūpestingo ar netinkamo laikymo 
(pavyzdžiui, laikant gaminį aukštos temperatūros ir drėgmės sąlygomis, 
šalia repelentų vabzdžiams atbaidyti – naftalino ar kenksmingų preparatų 
ir t. t.), netinkamos priežiūros ir t. t., atvejais.
Visų gedimų, kuriuos sukėlė išsekusios baterijos ir t. t., atvejais.
Visų gedimų, sukeltų į gaminio korpuso vidų patekusio smėlio, purvo 
ir t. t., atvejais.
Drauge su gaminiu nepateikus garantijos liudijimo.
Garantijos liudijime atlikus bet kokius pirkimo metų, mėnesio ir dienos, 
kliento pavardės ir vardo (pavadinimo), platintojo pavadinimo bei serijos 
numerio taisymus
Prie garantijos liudijimo nepridėjus pirkimo kvito.
4  Ši garantija taikoma tik pačiam gaminiui; ji netaikoma jokiai kitai papildomai 
įrangai, kaip antai dėklui, dirželiui, objektyvo dangteliui ir baterijoms.
5  Pagal šią garantiją „Olympus“ privalo tik pataisyti arba pakeisti gaminį. 
Gamintojas niekaip neatsako už jokius netiesioginius arba tiesioginius 
nuostolius ar žalą, kliento patirtą dėl gaminio defekto – ypač už nuostolius 
arba žalą, padarytą su aparatu naudojamiems objektyvams, juostoms, kitai 
įrangai ar papildomoms detalėms, bei už nuostolius dėl užtrukusio taisymo 
arba duomenų praradimo. Ši taisyklė neturi įtakos atitinkamoms teisės aktų 
nuostatoms.
Pastabos dėl garantijos galiojimo
1  Ši garantija galioja tik tuomet, kai garantijos liudijimas reikiamai užpildytas 
„Olympus“ ar jo įgaliotojo atstovo arba kai pakankamai patvirtinančių 
duomenų galima rasti kituose dokumentuose. Todėl prašome pasitikrinti, ar 
šiame garantijos liudijime nurodytas Jūsų vardas ir pavardė (pavadinimas), 
platintojo pavadinimas, serijos numeris bei pirkimo metai, mėnuo ir 
diena, ar prie jo pridėtas pirkimo kvito originalas (kuriame nurodytas 
platintojo pavadinimas, pirkimo data ir gaminio tipas). „Olympus“ pasilieka 
teisę atsisakyti atlikti nemokamą paslaugą, jeigu garantijos liudijimas 
neužpildytas, prie jo nepridėtas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti 
informacija yra ne visa ar neįskaitoma.
2  Šis garantijos liudijimas pakartotinai neišduodamas, todėl jį laikykite 
saugioje vietoje.
*  Įgaliotojo tarptautinio „Olympus“ techninės priežiūros tinklo punktų sąrašą 
žr. interneto svetainėje http://www.olympus.com.
Prekių ženklai
IBM yra bendrovės „International Business Machines Corporation“ 
registruotasis prekių ženklas.
„Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotieji 
prekių ženklai.
„Macintosh“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.
„xD-Picture Card™“ yra prekių ženklas.
„microSD“ yra „SD Association“ prekių ženklas.
Visi kiti įmonių vardai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų bendrovių prekių 
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Fotoaparato rinkmenų sistemos standartais, apie kuriuos užsimenama 
šiame vadove, vadinami „Fotoaparato rinkmenų sistemos/DCF kūrimo 
taisyklių“ standartai, nustatyti Japonijos elektronikos ir informacinių 
technologijų gamintojų asociacijos (JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.14_Basic_d4390-96_lt.indd   85
14_Basic_d4390-96_lt.indd   85
2008/10/29   20:25:46
2008/10/29   20:25:46