Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
88 LV
Attēlu dzēšana aplūkošanas laikā 
(atsevišķa attēla dzēšana)
1
 Nospiediet taustiņu 
D, kad ir redzams 
dzēšamais attēls.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Nospiediet k, lai izvēlētos [JĀ], un 
nospiediet taustiņu B.
Fotografēšanas režīmu 
izmantošana
 Fotografēšanas režīms mainās P, G, 
s, n 
secībā katru reizi, kad tiek nospiests taustiņš 
K. 
Pārslēdzoties uz citu fotografēšanas režīmu, lielākā 
daļa iestatījumu 
s režīmos tiks izmainīti uz 
atbilstošā režīma noklusējuma iestatījumiem.
Labākā režīma izmantošana 
fotografējamajam sižetam 
(s režīms)
1
 Vairākas reizes nospiediet taustiņu 
K
lai iestatītu 
s.
2
 Izmantojiet kl, lai izvēlētos sižetam 
visatbilstošāko fotografēšanas režīmu, 
un nospiediet taustiņu 
B.
Fotografēšana, izmantojot 
automātiskus iestatījumus 
(G režīms)
Vadoties no situācijas, fotokamera automātiski 
izvēlas optimālo uzņemšanas režīmu no 
[PORTRETS]/[AINAVA]/[NAKTS+PORTRETS]/
[SPORTS]/[MAKRO]. Tas ir pilnībā automātisks 
režīms, kas ļauj lietotājam, vienkārši nospiežot 
slēdzi, uzņemt attēlus, izmantojot fotografējamajam 
sižetam vispiemērotāko režīmu. Ar fotografēšanu 
saistītie iestatījumi nav pieejami G režīmā.
1
 Vairākas reizes nospiediet taustiņu 
K
lai iestatītu G.
Fotografēšanas funkciju 
izmantošana
Tālummaiņas izmantošana
Nospiežot tālummaiņas taustiņus, tiek noregulēts 
fotografēšanas diapazons.
Nospiežot platleņķa 
taustiņu (W)
Taustiņa tele-foto (T) 
nospiešana
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Tālummaiņas josla
 Optiskā tālummaiņa: 5x, digitālā tālummaiņa: 4x
Zibspuldzes izmantošana
Zibspuldzes funkcijas var izvēlēties tā, lai tās 
vislabāk atbilstu fotografēšanas apstākļiem.
1
 Nospiediet taustiņu 
#.
2
 Izmantojiet mn, lai izvēlētos iestatījuma 
iespēju, un nospiediet taustiņu B, lai 
veiktu iestatīšanu.
Iespēja
Apraksts
AUTOMĀTISKA
Zibspuldze automātiski iedegas 
nepietiekamā apgaismojumā vai 
pretgaismā.
SARKANAS ACIS
Iepriekšējie zibšņi tiek radīti, lai 
fotoattēlos samazinātu sarkano 
acu efektu.
PIESPIEDU
Zibspuldze nostrādā neatkarīgi 
no apgaismojuma.
IZSLĒGTA
Zibspuldze nenostrādā.
Spilgtuma regulēšana 
(ekspozīcijas korekcija)
Uz fotografēšanas režīma pamata iestatīto 
fotokameras standarta spilgtumu (atbilstoši 
ekspozīcijai) var noregulēt gaišāku vai tumšāku 
(izņemot G), lai iegūtu vēlamo attēlu.
1
 Nospiediet taustiņu F.
2
 Izmantojiet klmn, lai izvēlētos 
vajadzīgo spilgtumu, un nospiediet 
taustiņu 
B.
15_Basic_d4390-96_lv.indd   88
15_Basic_d4390-96_lv.indd   88
2008/10/29   20:28:32
2008/10/29   20:28:32