Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
90 LV
  Nosakiet USB pieslēgvietas atrašanās vietu, 
izmantojot sava datora lietošanas rokasgrāmatu.
3
 Izmantojiet kl, lai izvēlētos [PC], un 
nospiediet taustiņu B.
Veicot pievienošanu pirmo reizi, dators automātiski 
nosaka fotokameru kā jaunu ierīci.
Windows
Pēc tam, kad dators nosaka fotokameru, parādās 
paziņojums, kas norāda iestatīšanas pabeigšanu. 
Apstipriniet šo ziņojumu un noklikšķiniet uz „OK“. 
Dators atpazīst fotokameru kā noņemamu disku.
„Macintosh“
Ja tiek palaista programma „iPhoto“, izejiet no 
„iPhoto“ un palaidiet „OLYMPUS Master 2“.
 Kamēr fotokamera ir pievienota datoram, fotografēt 
nav iespējams.
  Pievienojot fotokameru datoram ar USB 
centrmezglu, var rasties darbības traucējumi.
  Kad [MTP] ir iestatīts apakšizvēlnei, kas parādās, 
nospiežot n pēc [PC] izvēles 3. solī, attēlus nevar 
pārsūtīt uz datoru, izmantojot OLYMPUS Master 2.
OLYMPUS Master 2 palaišana
1
 Veiciet dubultklikšķi uz OLYMPUS Master 
2 ikonas.
OLYMPUS Master 2 izmantošana
Kad OLYMPUS Master 2 tiek palaista, parādas 
„Quick Start Guide“ kas soli pa solim izskaidro 
vispārīgas darbības. Kad „Quick Start Guide“ nav 
redzams, rīkjoslā noklikšķiniet uz 
, lai parādītu 
šo padomdevēju.
Lai par darbu ar programmatūru iegūtu plašāku 
informāciju, apskatiet programmatūras lietošanas 
pamācību.
Pielikums
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
UZMANĪBU
IESPĒJAMS ELEKTRISKĀS 
STRĀVAS TRIECIENS, 
NEATVERIET
UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, 
NENOŅEMIET VĀCIŅU (VAI AIZMUGURĒJO DAĻU).
IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KURU APKOPI VARĒTU VEIKT 
LIETOTĀJS.
APKOPI UZTICIET KVALIFICĒTIEM OLYMPUS 
SERVISA DARBINIEKIEM.
Trijstūrī ievietotas izsaukuma zīmes simbols 
brīdina par svarīgiem ekspluatācijas un apkopes 
norādījumiem, kas atrodami līdz ar izstrādājumu 
piegādātajā dokumentācijā.
BĪSTAMI
Ja izstrādājumu lieto, neievērojot informāciju, kas 
norādīta zem šī simbola, tas var izraisīt nopietnas 
traumas vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS Ja izstrādājumu lieto, neievērojot informāciju, kas 
norādīta zem šī simbola, tas var izraisīt traumas vai nāvi.
UZMANĪBU
Ja izstrādājumu lieto, neievērojot informāciju, kas norādīta 
zem šī simbola, tas var izraisīt nelielus savainojumus, 
aprīkojuma bojājumus vai vērtīgu datu zaudēšanu.
BRĪDINĀJUMS!
LAI IZVAIRĪTOS NO UZLIESMOJUMA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS 
TRIECIENA, NEKAD NEIZJAUCIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU, NEĻAUJIET TAM 
NONĀKT SASKARĒ AR ŪDENI UN NELIETOJIET TO ĻOTI MITRĀ VIDĒ.
Vispārīgi drošības pasākumi
Izlasiet visus norādījumus – pirms sākat šī izstrādājuma lietošanu, 
izlasiet visus lietošanas norādījumus. Saglabājiet visas rokasgrāmatas un 
dokumentāciju, jo tās var noderēt arī turpmāk.
Tīrīšana – pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet šo izstrādājumu no sienas 
kontaktligzdas. Tīrīšanai izmantojiet tikai mitru auduma gabaliņu. Nekad 
nelietojiet nekādus šķidrus vai aeorosolveida tīrīšanas līdzekļus un 
organiskos šķīdinātājus.
Piederumi – savai drošībai un lai nebojātu šo izstrādājumu, lietojiet tikai 
Olympus ieteiktos piederumus.
Ūdens un mitrums – lai iepazītos ar laika apstākļu izturīgu izstrādājumu 
drošības norādījumiem, izlasiet sadaļas, kas ir veltītas mitruma izturībai.
Novietojums – lai nesabojātu šo izstrādājumu, novietojiet to tikai uz stabila 
statīva, turētāja vai pamatnes.
Barošanas avots – pievienojiet šo izstrādājumu tikai tādam barošanas 
avotam, kāds ir norādīts uz izstrādājuma marķējuma.
Svešķermeņi – lai izvairītos no traumām, nekad izstrādājumā nemēģiniet 
ievietot metāla priekšmetus.
Karstums – nekad nelietojiet vai neuzglabājiet šo izstrādājumu karstuma 
avotu tuvumā, piemēram, pie radiatoriem, sildītāja, plīts vai jebkādām citām 
karstumu radošām ierīcēm, tostarp stereo pastiprinātājiem.
Fotokameras lietošana
 BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet fotokameru vietās, kur atrodas viegli uzliesmojošas vai 
sprāgstošas gāzes.
Nefotografējiet cilvēkus ar zibspuldzi, kā arī neapgaismojiet ar gaismas 
diožu ekrānu (zīdaiņus, mazus bērnus u.c.) no neliela attāluma.
Fotografējot ar zibspuldzi, fotokamerai ir jāatrodas vismaz 1 m attālumā no 
fotografējamā cilvēka sejas. Cilvēks, kuru no ļoti neliela attāluma fotografē 
ar zibspuldzi, var apžilbt un uz brīdi zaudēt redzi.
Rūpējieties par to, lai fotokamerai nevarētu piekļūt mazi bērni un zīdaiņi.
Vienmēr lietojiet un glabājiet fotokameru tā, lai tai nevarētu piekļūt mazi 
bērni un zīdaiņi. Pretējā gadījumā var rasties šādas bīstamas situācijas, 
kas var beigties ar traumām:
Bērns vai zīdainis var sapīties fotokameras siksniņā un sākt smakt.
Bērns vai zīdainis var nejauši norīt baterijas, atmiņas karti vai citas 
nelielas sastāvdaļas.
Bērns var nejauši iespīdināt zibspuldzi acīs sev vai citam bērnam.
Bērnu vai zīdaini var nejauši savainot fotokameras kustīgās daļas.
Neskatieties caur fotokameru uz sauli vai citu spilgtu gaismas avotu.
Nelietojiet un neglabājiet fotokameru putekļainās vai mitrās vietās.
Fotografēšanas laikā neaizsedziet zibspuldzi ar roku.
microSD palīgierīcē neievietojiet neko citu, izņemot microSD atmiņas karti.
microSD palīgierīcē nevar ievietot citu tipu kartes.
Fotokamerā neievietojiet neko citu, izņemot xD-Picture atmiņas karti 
vai microSD palīgierīci.
Ja kļūdas dēļ ievietojat citu karti, piemēram, microSD karti, nelietojiet spēku. 
Sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju/apkopes centru.
 UZMANĪBU
Nekavējoties pārtrauciet lietot fotokameru, ja no tās izdalās jebkādas 
neparastas smakas, dūmi vai ir dzirdami neparasti trokšņi.
Nekad neizņemiet baterijas ar kailām rokām, jo tās var būt sakarsušas, un 
jūs varat apdedzināties.
Nekādā gadījumā nelietojiet fotokameru, turot to mitrās rokās.
Neatstājiet fotokameru ļoti karstās vietās.
Ja fotokamera tiek atstāta ļoti karstā vietā, var tikt bojātas tās daļas un 
dažos gadījumos fotokamera var pat aizdegties. Nelietojiet lādētāju, ja tas 
ir pārklāts ar kādu materiālu (piemēram, palagu). Lādētājs vai maiņstrāvas 
adapteris var pārkarst un izraisīt aizdegšanos.
Rīkojieties ar fotokameru uzmanīgi, lai izvairītos no viegliem apdegumiem.
Ja fotokameras konstrukcijā ir izmantotas metāla daļas, to pārmērīga 
sakaršana var izraisīt vieglus apdegumus. Ievērojiet sekojošo:
Ilgstošas lietošanas laikā fotokamera sakarst. Ja turēsiet sakarsušo 
fotokameru rokās, varat gūt vieglus apdegumus.


15_Basic_d4390-96_lv.indd   90
15_Basic_d4390-96_lv.indd   90
2008/10/29   20:28:34
2008/10/29   20:28:34