Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
91
LV
Vietās, kur ir ļoti zema temperatūra, fotokameras korpusa temperatūra 
var būt zemāka nekā apkārtējās vides temperatūra. Ja iespējams, 
rīkojoties ar fotokameru zemās temperatūrās, lietojiet cimdus.
Esiet uzmanīgi ar fotokameras siksniņu.
Fotokameras pārnēsāšanas laikā raugieties, lai fotokameras siksniņa kaut 
kur neaizķertos. Tā var viegli aizķerties aiz dažādiem nenostiprinātiem 
priekšmetiem un izraisīt nopietnus bojājumus.
Akumulatora lietošanas drošības norādījumi
Ievērojiet šos svarīgos norādījumus, lai nepieļautu akumulatora 
iztecēšanu, pārkaršanu, aizdegšanos, eksplodēšanu un lai negūtu 
elektrotraumas vai apdegumus.
 BĪSTAMI
Šajā fotokamerā tiek lietots Olympus norādītais litija jonu akumulators. 
Uzlādējiet akumulatoru ar norādīto lādētāju. Neizmantojiet citus lādētājus.
Nekad nekarsējiet un nededziniet akumulatoru.
Nenēsājiet un neglabājiet akumulatoru vietās, kur tas var saskarties ar 
metāla priekšmetiem, piemēram, rotaslietām, nozīmītēm, sprādzēm u.c.
Nekad neglabājiet akumulatoru vietās, kur tas varētu atrasties tiešā saules 
gaismā vai kur varētu būt pārmērīgi augsta temperatūra, piemēram, 
sakarsušā automašīnā, radiatoru tuvumā u.c.
Lai akumulators neiztecētu un netiktu bojāti tā kontakti, rūpīgi ievērojiet 
visus norādījumus, kas attiecas uz akumulatora lietošanu. Nekad nemēģiniet 
akumulatoru izjaukt vai kaut kādā veidā to pārveidot, piemēram, lodējot u.c.
Ja akumulatora šķidrums iekļūst jums acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar 
tīru, aukstu un tekošu ūdeni un tūlīt griezieties pēc palīdzības pie ārsta.
Vienmēr glabājiet akumulatoru tā, lai tam nevarētu piekļūt mazi bērni. Ja bērns 
nejauši norij akumulatoru, nekavējoties vērsieties pēc palīdzības pie ārsta.
 BRĪDINĀJUMS
Rūpējieties par to, lai akumulators vienmēr būtu sauss.
Lai izvairītos no akumulatora iztecēšanas, pārkaršanas, aizdegšanās 
vai eksplodēšanas, lietojiet tikai tādus akumulatorus, kas paredzēti 
izmantošanai ar konkrēto izstrādājumu.
Ievietojiet akumulatoru uzmanīgi, kā aprakstīts lietošanas norādījumos.
Ja uzlādējamais akumulators norādītajā laikā nav uzlādējies, pārtrauciet tā 
lādēšanu un nelietojiet to.
Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir ieplīsis vai deformējies.
Ja no akumulatora sūcas šķidrums, tam mainās krāsa, tas ir deformējies 
vai lietošanas laikā ir novērojamas citas novirzes no normas, pārtrauciet 
fotokameras lietošanu.
Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz apģērba vai ādas, nekavējoties novelciet 
apģērbu un noskalojiet bojāto vietu ar tīru un aukstu tekošu ūdeni. Ja 
šķidrums dedzina jums ādu, nekavējoties vērsieties pēc palīdzības pie ārsta.
Nekad nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem satricinājumiem vai 
nepārtrauktai vibrācijai.
 UZMANĪBU
Pirms ievietošanas vienmēr rūpīgi pārbaudiet akumulatoru, vai no tā nesūcas 
šķidrums, nav izmainīta tā krāsa, apvalks vai vērojamas citas novirzes.
Ilgstošas lietošanas laikā akumulators var sakarst. Lai izvairītos no viegliem 
apdegumiem, neizņemiet to tūlīt pēc fotokameras lietošanas.
Vienmēr izņemiet akumulatoru no fotokameras, ja tā ilgstoši netiek lietota.
Pircējiem Eiropā
„CE“ marķējums norāda, ka šis izstrādājums atbilst 
Eiropas drošības, veselības, vides un pircēju aizsardzības 
prasībām. Fotokameras, kas ir marķētas ar „CE“ zīmi, ir 
paredzētas pārdošanai Eiropā.
Šis simbols [pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem, 
WEEE IV pielikums] nozīmē atsevišķu elektriskā un 
elektroniskā aprīkojuma atkritumu savākšanu ES valstīs.
Lūdzam neizsviest šādu aprīkojumu mājsaimniecības 
atkritumu tvertnēs.
Ja šis izstrādājums ir jāizsviež, lūdzam izmantot savā 
valstī pieejamās atkritumu apsaimniekošanas un 
savākšanas sistēmas.
Šis simbols [pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem 
Direktīvas 2006/66/EC II pielikumā] nozīmē atkritumu 
atsevišķu savākšanu ES valstīs.
Lūdzam neizmest akumulatorus mājsaimniecības 
atkritumu tvertnēs. Ja izlietoti akumulatori jāizmet, 
lūdzam izmantot savā valstī pieejamās atkritumu 
apsaimniekošanas un savākšanas sistēmas.
Izmantojiet tikai paredzētos uzlādējamos akumulatorus un 
akumulatoru lādētāju
Mēs iesakām ar šo fotokameru izmantot tikai oriģinālos Olympus 
paredzētos uzlādējamos akumulatorus un akumulatoru lādētāju. Izmantojot 
uzlādējamos akumulatorus un/vai akumulatoru lādētāju, kas nav autentiski, 
var izcelties ugunsgrēks vai rasties savainojumi šķidruma noplūdes, 
sakaršanas, uzliesmošanas vai akumulatoru bojājumu rezultātā. Olympus 
neuzņemas nekādu atbildību par negadījumiem vai bojājumiem, kas 
varētu rasties, izmantojot akumulatorus un/vai akumulatora lādētāju, kas 
nav oriģinālie Olympus piederumi.
Garantijas noteikumi
1  Ja izrādās, ka šis izstrādājums ir bojāts, neskatoties uz tā pareizu lietošanu 
(saskaņā ar komplektā esošajiem „Drošības brīdinājumiem“ un ekspluatācijas 
norādījumiem), divu gadu laikā no iegādes datuma pie pilnvarota Olympus 
izplatītāja „Olympus Imaging Europa“ GmbH uzņēmējdarbības zonā, kā 
noteikts vietnē http://www.olympus.com, šis izstrādājums tiks saremontēts 
vai pēc Olympus izplatītāja izvēles tiks nomainīts bez maksas. Lai iesniegtu 
prasību šīs garantijas ietvaros, klientam jāvēršas ar šo izstrādājumu un 
Garantijas sertifi kātu pirms divu gadu garantijas perioda beigām pie izplatītāja, 
kur izstrādājums tika iegādāts, vai jebkurā citā Olympus servisa punktā 
„Olympus Imaging Europa“ GmbH uzņēmējdarbības zonā, kā noteikts tīmekļa 
vietnē http://www.olympus.com. Viena gada laikā, kamēr spēkā ir Vispasaules 
garantija, klients var atdot izstrādājumu jebkurā Olympus servisa punktā. 
Lūdzam ņemt vērā, ka ne visās valstīs ir šāds Olympus servisa punkts.
2  Klientam jānogādā izstrādājums Olympus autorizētajam izplatītājam vai 
servisa punktam, uzņemoties atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas 
radušies transportēšanas laikā.
3  Šī garantija neietver sekojošus defektus, un klientam ir jāsedz remonta 
izmaksas pat tad, ja tie radušies iepriekš minētās garantijas laikā.
Jebkuru defektu, kas radies nepareizas lietošanas dēļ (piemēram, veicot 
darbību, kas nav minēta „Drošības norādījumos“ vai citās instrukciju 
sadaļās utt.)
 Jebkurš defekts, kas rodas remonta, modifi kācijas, tīrīšanas u.c. darbību 
rezultātā, kas nav veiktas Olympus vai Olympus autorizētajā servisa punktā.
Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas transportējot, kritiena, trieciena 
u.c. rezultātā pēc izstrādājuma iegādes.
Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, 
plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, vides piesārņojuma un 
neregulāra sprieguma avota rezultātā.
Jebkuru defektu, kas rodas nolaidīgas vai nepiemērotas uzglabāšanas 
(piemēram, turot izstrādājumu augstā temperatūrā un mitrumā, insektu 
repelentu, piemēram, naftalīna vai kaitīgu farmaceitisko vielu u.c. 
tuvumā), nepiemērotas apkopes u.c. dēļ.
Jebkuru defektu, kas rodas izlādējušos bateriju/akumulatoru darbības 
rezultātā u.c.
Jebkuru defektu, kas rodas smiltīm, dubļiem u.c. iekļūstot zem 
izstrādājuma apvalka.
Ja Garantijas sertifi kāts nav iesniegts reizē ar izstrādājumu.
Ja Garantijas sertifi kātā ir izdarītas jebkādas izmaiņas attiecībā uz iegādes 
gadu, mēnesi un datumu, klienta vārdu, izplatītāja vārdu un sērijas numuru.
Ja iegādes apliecinājums netiek uzrādīts reizē ar Garantijas sertifi kātu.
4  Šī garantija attiecas tikai uz izstrādājumu; garantija neattiecas uz 
komplektējošām iekārtām, piemēram, fotokameras somiņu, siksniņu, 
objektīva vāciņu un baterijām/akumulatoriem.
5  Olympus vienīgā atbildība šīs garantijas izpratnē ierobežojas ar 
izstrādājuma remontu vai nomaiņu. Jebkāda atbildība par netiešiem vai 
sekojošiem zaudējumiem vai jebkādiem bojājumiem, kas radušies vai 
kurus cietis klients izstrādājuma defekta rezultātā, un it īpaši jebkuriem 
zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuram objektīvam, 
fotofi lmām, citām iekārtām vai palīgierīcēm, kas lietotas kopā ar 
izstrādājumu, vai jebkuriem zaudējumiem, kas radušies novēlota remonta 
vai datu zaudēšanas rezultātā, nav paredzēta. Saistošie noteikumi, 
kas saskaņā ar šiem likumiem paliek nemainīgi.
Piezīmes par garantijas apkopi
1  Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja Garantijas sertifi kātu ir atbilstoši aizpildījis 
Olympus vai tā autorizēts izplatītājs, vai arī citi dokumenti ietver atbilstošu 
apliecinājumu. Tāpēc, lūdzu, pārliecinieties, vai ir ierakstīts jūsu vārds, 
izplatītāja vārds, sērijas numurs un pirkuma gads, mēnesis un datums un 
šim Garantijas sertifi kātam ir pievienots rēķina oriģināls vai pirkuma čeks 
(kurā norādīts izplatītāja vārds, pirkuma datums un izstrādājuma veids). 
Olympus patur tiesības atteikties sniegt bezmaksas pakalpojumus, ja 
Garantijas sertifi kāts nav aizpildīts un minētais dokuments nav pievienots, 
vai tajā esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2  Šis Garantijas sertifi kāts netiks izsniegts atkārtoti, tāpēc glabājiet to drošā 
vietā.
* Lūdzu, skatīt sarakstu tīmekļa vietnē: 
http://www.olympus.com, lai atrastu pilnvaroto starptautisko Olympus 
apkopes punktu tīklu.
Preču zīmes
„IBM“ ir reģistrēta „International Business Machines Corporation“ preču zīme.
„Microsoft“ un „Windows“ ir reģistrētas „Microsoft Corporation“ preču zīmes.
Macintosh ir Apple Inc. preču zīme.
„xD-Picture Card™“ ir preču zīme.
microSD ir SD Association preču zīme.
Visu pārējo uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi ir reģistrētas preču 
zīmes un/vai to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.
Fotokameras failu sistēmas standarti, uz kuriem šajā lietošanas 
rokasgrāmatā ir dota atsauce, ir „Design rule for Camera File system/DCF“ 
standarti, kurus ir noteikusi Japānas Elektronikas un informācijas tehnoloģiju 
rūpniecības asociācija (JEITA).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

15_Basic_d4390-96_lv.indd   91
15_Basic_d4390-96_lv.indd   91
2008/10/29   20:28:35
2008/10/29   20:28:35