Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
96 NL
  Zoek de USB-poort aan de hand van de handleiding 
van uw computer.
3
 Gebruik kl om [PC] te selecteren en 
druk op de knop B.
De computer detecteert de camera automatisch 
als nieuw apparaat wanneer de camera voor het 
eerst wordt aangesloten.
Windows
Als de computer de camera detecteert, verschijnt een 
melding om aan te geven dat de instelling voltooid is. 
Bevestig de melding en klik op “OK“. De computer herkent 
de camera nu als Removable Disk (verwisselbare schijf).
Macintosh
Als iPhoto gestart is, sluit u iPhoto af en start 
u OLYMPUS Master 2.
  Terwijl de camera aangesloten is op de computer, 
kunt u de fotofuncties niet gebruiken.
  De camera via een USB-hub op een computer 
aansluiten kan leiden tot instabiele werking.
  Als [MTP] ingesteld is voor het submenu dat verschijnt 
wanneer u op n drukt nadat u [PC] heeft geselecteerd in 
stap 3, kunnen de beelden niet worden overgezet naar 
een computer met behulp van OLYMPUS Master 2.
OLYMPUS Master 2 starten
1
  Dubbelklik op het pictogram OLYMPUS 
Master 2.
OLYMPUS Master 2 gebruiken
Wanneer OLYMPUS Master 2 gestart is, wordt de Quick 
Start-gebruiksaanwijzing weergegeven met instructies 
die u stap voor stap tonen hoe u eenvoudige taken kunt 
uitvoeren. Als de Quick Start-gebruiksaanwijzing niet 
wordt weergegeven, klikt u op 
 in de werkbalk om de 
gebruiksaanwijzing op te roepen.
Voor meer informatie over het gebruik raadpleegt u 
de helpgids bij de software.
Appendix
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCH 
SCHOK - NIET OPENEN
LET OP: OM HET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE 
SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) 
NIET VERWIJDERD WORDEN.
IN DE CAMERA BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN WAARAAN U 
ONDERHOUD KUNT VERRICHTEN.
LAAT DAT OVER AAN ERKENDE SERVICETECHNICI 
VAN OLYMPUS.
Een driehoek met daarin een uitroepteken vestigt 
uw aandacht op belangrijke aanwijzingen in de bij 
deze camera geleverde documentatie ten aanzien 
van de bediening en het onderhoud ervan.
GEVAAR
Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op 
de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan 
dat ernstige letsels of de dood tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op 
de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan 
dat letsels of de dood tot gevolg hebben.
LET OP
Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de 
onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat 
lichte persoonlijke letsels, schade aan apparatuur, of het 
verlies van waardevolle gegevens tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING !
STEL DE CAMERA, OM GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE 
VOORKOMEN, NOOIT BLOOT AAN WATER, GEBRUIK DE CAMERA OOK NIET 
IN OMGEVINGEN MET ZEER HOGE VOCHTIGHEID EN DEMONTEER HEM NIET.
Algemene voorzorgsmaatregelen
Lees alle gebruiksaanwijzingen – Lees, voordat u het apparaat gaat 
gebruiken, alle gebruiksaanwijzingen. Bewaar alle gebruiksaanwijzingen en 
documentatie om deze later nog eens te kunnen raadplegen.
Reinigen – Trek voordat u het apparaat gaat reinigen altijd eerst de stekker 
uit het stopcontact. Gebruik uitsluitend een vochtige doek om het apparaat 
te reinigen. Gebruik nooit vloeibare of aërosole reinigingsmiddelen, of welk 
soort organische oplosmiddel dan ook, om het apparaat te reinigen.
Accessoires – Gebruik voor uw veiligheid en om beschadigingen aan dit 
product te voorkomen, uitsluitend de door Olympus aanbevolen accessoires.
Water en vocht – Voor de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van 
weerbestendig uitgevoerde producten raadpleegt u de desbetreffende 
paragrafen over de weerbestendigheid.
Plaats van opstelling – Bevestig het product op een statief, standaard of 
beugel om beschadigingen te voorkomen.
Elektrische voedingsbron – Sluit de camera uitsluitend aan op de in de 
technische gegevens beschreven elektrische voedingsbron.
Vreemde voorwerpen – Steek om persoonlijke letsel te voorkomen, nooit 
een metalen voorwerp in de camera.
Hitte – Gebruik of berg de camera nooit op in de buurt van een warmtebron 
zoals een radiator, verwarmingsrooster, kachel of enig ander apparaat of 
toestel dat warmte ontwikkelt, met inbegrip van stereo-versterkers.
Hanteren van de camera
 WAARSCHUWING
Gebruik de camera niet in de buurt van brandbare of explosieve gassen.
Gebruik de fl itser en LED nooit bij personen (zuigelingen, kleine 
kinderen, enz.) die zich dichtbij bevinden.
U moet zich minimaal op 1 m afstand van de gezichten van de te 
fotograferen personen bevinden. Het te dicht bij de ogen van de te 
fotograferen personen fl itsen kan tijdelijk gezichtsverlies veroorzaken.
Houd de camera uit de buurt van kleine kinderen en zuigelingen.
Gebruik en berg de camera altijd op buiten het bereik van kleine kinderen 
en zuigelingen omdat anders de volgende gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan die ernstig letsel kunnen veroorzaken:
Verward raken in de riem van de camera, wat verstikking tot gevolg kan hebben.
Per ongeluk inslikken van de batterijen, kaartjes of andere kleine onderdelen.
Per ongeluk ontsteken van de fl itser terwijl ze in de fl itser kijken of vlak 
voor de ogen van andere kinderen.
Per ongeluk een letsel oplopen door bewegende delen van de camera.
Kijk met de camera niet recht in de zon of in het licht van sterke lichtbronnen.
Gebruik en berg de camera niet op in stoffi ge of vochtige ruimten.
Dek de fl itser, op het moment dat die ontsteekt, niet af met uw hand.
Steek niets anders dan het microSD-kaartje in de microSD-koppeling.
Andere soorten kaartjes kunnen niet in de microSD-koppeling worden geplaatst.
Steek niets anders dan een xD-Picture Card of de microSD-koppeling 
in de camera.
Als u een kaartje per vergissing plaatst, bijvoorbeeld een microSD-kaartje, 
mag u geen geweld uitoefenen. Neem contact op met een geautoriseerde 
dealer/geautoriseerd servicecentrum.
 LET OP
Bespeurt u in de buurt van de camera ongewone geuren, vreemde 
geluiden of rook, gebruik de camera dan onmiddellijk niet meer.
Haal de batterijen nooit met blote handen uit de camera omdat u zich 
dan kunt branden.
Gebruik de camera niet met natte handen.
Laat de camera nooit achter op plaatsen waar deze aan extreem hoge 
temperaturen kan worden blootgesteld.
Doet u dat toch, dan kan daardoor de kwaliteit van bepaalde onderdelen 
achteruit gaan en in sommige gevallen zelfs brand worden veroorzaakt. 
Gebruik het laadapparaat niet als het is bedekt (bijvoorbeeld een deken). 
Hierdoor kan oververhitting en uiteindelijk zelfs brand ontstaan.
Behandel de camera met zorg om te voorkomen dat u verbrandingen oploopt.16_Basic_d4390-96_nl.indd   96
16_Basic_d4390-96_nl.indd   96
2008/10/29   20:31:04
2008/10/29   20:31:04