Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
97
NL
Omdat de camera metalen onderdelen bevat, kan oververhitting ontstaan 
en kunt u zich branden. Let daarom op het volgende:
Gebruikt u de camera lang achtereen, dan kan hij heet worden. Hanteert 
u de camera in deze toestand, dan kan dat een verbranding veroorzaken.
Op plaatsen waar extreem lage temperaturen kunnen optreden, kan de temperatuur 
van het camerahuis lager worden dan de omgevingstemperatuur. Draag waar 
mogelijk handschoenen als u de camera bij lage temperaturen hanteert.
Wees voorzichtig met de camerariem.
Let op de camerariem terwijl u de camera met u meedraagt. De riem kan achter 
een vreemd voorwerp blijven haken en zo ernstige schade veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen
Volg onderstaande belangrijke richtlijnen op om te voorkomen dat 
batterijen gaan lekken, oververhit raken, ontbranden, exploderen of 
elektrische schokken of verbrandingen veroorzaken.
 GEVAAR
De camera gebruikt een door Olympus voorgeschreven lithium-ionbatterij. Laad de 
batterij op met het voorgeschreven laadapparaat. Gebruik geen andere laadapparaten.
Probeer nooit batterijen te verhitten en gooi ze ook niet in het vuur.
Tref voorzorgsmaatregelen bij het vervoeren of opbergen van batterijen 
om te voorkomen dat ze in aanraking komen met metalen objecten, zoals 
sieraden, pennen, paperclips, enzovoort.
Berg batterijen nooit op op plaatsen waar ze blootgesteld kunnen worden 
aan direct zonlicht of aan hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto 
in de zon, in de buurt van warmtebronnen, enzovoort.
Volg altijd alle aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen zorgvuldig 
op, om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken of de contacten ervan beschadigd 
raken. Probeer nooit batterijen te demonteren, te veranderen, te solderen, enz.
Is batterijvloeistof in uw ogen terecht gekomen, spoel uw ogen dan onmiddellijk 
overvloedig met schoon, stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
Berg batterijen altijd op buiten het bereik van kleine kinderen. Heeft een kind 
per ongeluk een batterij doorgeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
 WAARSCHUWING
Houd batterijen altijd droog.
Gebruik om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, brand 
veroorzaken of exploderen, uitsluitend het voor dit product aanbevolen type batterijen.
Plaats de batterijen voorzichtig, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, 
in de camera.
Indien de oplaadbare batterijen niet binnen de vastgestelde tijd opgeladen 
zijn, laad de batterijen dan niet verder op en gebruik ze niet meer.
Gebruik geen batterij die gebarsten of gebroken is.
Is een batterij gaan lekken, verkleurd of vervormd, of gedraagt de batterij 
zich op een of andere manier afwijkend, gebruik de camera dan niet meer.
Als er batterijvloeistof op uw kleding terecht is gekomen, trek het kledingstuk 
dan uit en spoel het onmiddellijk met schoon, stromend, koud water. Raadpleeg 
onmiddellijk een arts wanneer de vloeistof met uw huid in aanraking is gekomen.
Stel batterijen nooit bloot aan zware schokken of ononderbroken trillingen.
 LET OP
Controleer de batterij voor het opladen altijd op lekkage, verkleuringen, 
vervormingen of andere afwijkingen.
Tijdens langdurig gebruik kunnen de batterijen heet worden. Verwijder de batterij 
nooit onmiddellijk na gebruik van de camera om kleine brandwonden te voorkomen.
Denkt u de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken, haal de 
batterijen er dan uit.
Voor klanten in Europa
Het waarmerk “CE“ garandeert dat dit product voldoet 
aan de richtlijnen van de EU (Europese Unie) wat betreft 
veiligheid, gezondheid, milieubehoud en persoonlijke 
veiligheid van de gebruiker. Apparaten met het keurmerk 
“CE“ zijn bedoeld voor de Europese markt.
Dit symbool [doorgekruiste verrijdbare afvalbak volgens 
WEEE Annex IV] geeft de gescheiden inzameling van 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de 
landen van de EU aan.
Gooi het apparaat a.u.b. niet bij het gewone huisvuil.
Maak a.u.b. gebruik van het inzamelsysteem dat in uw 
land beschikbaar is voor de afvoer van dit product.
Dit symbool [een doorgekruiste verrijdbare afvalbak volgens 
Richtlijn 2006/66/EG bijlage II] geeft aan dat in de EU-landen 
afgedankte batterijen apart moeten worden ingezameld.
Gooi de batterijen a.u.b. niet bij het gewone huisvuil. 
Maak a.u.b. gebruik van het inzamelsysteem dat in uw 
land beschikbaar is voor de afvoer van oude batterijen.
Gebruik uitsluitend toepassingsgerichte oplaadbare batterijen 
en batterijlader
We adviseren u om uitsluitend de originele toepassingsgerichte oplaadbare 
batterijen en batterijlader van Olympus bij deze camera te gebruiken. Het 
gebruik van niet originele oplaadbare batterijen en/of batterijlader kan brand 
of persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van lekken, verhitting, ontbranding 
of beschadiging van de batterij. Olympus stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken of beschadigingen die voortkomen uit het gebruik van batterijen 
en/of batterijlader die geen originele Olympus-accessoire zijn.
Garantiebepalingen
1  Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op de juiste wijze 
gebruikt wordt (in overeenstemming met de meegeleverde documentatie 
“Veiligheidswaarschuwingen“ en de gebruiksaanwijzingen), wordt dit product, 
gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop, bij een 
geautoriseerde Olympus-dealer binnen het zakengebied van Olympus Imaging 
Europa GmbH zoals bepaald op de website: http://www.olympus.com, gerepareerd 
of, naar de keuze van Olympus, kosteloos vervangen. Voor aanspraak op deze 
garantie dient de klant, voor afl oop van de garantieperiode van twee jaar, het 
product en deze garantieverklaring mee te nemen naar de dealer waar het 
product aangeschaft is of iedere andere servicedienst van Olympus binnen het 
zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: 
http://www.olympus.com. Tijdens de World Wide Warranty-periode van één jaar kan 
de klant het product terugbrengen naar iedere servicedienst van Olympus. Let erop 
dat niet in alle landen een dergelijke servicedienst van Olympus gevestigd is.
2  De klant dient het product op eigen risico naar de dealer of de 
geautoriseerde servicedienst van Olympus te brengen en hij draagt zelf de 
kosten die ontstaan bij het transport van het product.
3  Deze garantie geldt niet in onderstaande gevallen. De klant is zelf 
verantwoordelijk voor de reparatiekosten, zelfs indien deze gebreken 
optreden tijdens de hierboven vermelde garantieperiode.
Elk gebrek dat optreedt wegens ondeskundig, onreglementair gebruik 
(zoals handelingen die niet worden genoemd in “Veiligheidsmaatregelen“ 
of andere delen van de gebruiksaanwijzing, etc.).
Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. die niet 
is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde servicedienst van Olympus.
Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het transporteren, door 
vallen, stoten, etc. na aankoop van het product.
Gebreken of beschadigingen die ontstaan door een brand, aardbeving, 
overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en 
onregelmatige spanningsbronnen.
Elk gebrek dat optreedt wegens onzorgvuldige of ongeschikte opslag 
(zoals opbergen op een plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen 
en relatieve vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen 
of schadelijke stoffen, etc.), ondeskundig onderhoud, etc.
Elk gebrek dat optreedt wegens lege batterijen, etc.
Elk gebrek dat ontstaat doordat zand, modder, etc. in de behuizing van 
het product is gekomen.
Indien deze garantieverklaring niet wordt meegeleverd met het product.
Indien de garantieverklaring op een of andere wijze gewijzigd wordt met 
betrekking tot het jaar, de maand en de datum van aankoop, de naam 
van de klant, de naam van de dealer, en het serienummer.
Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt.
4  Deze garantie is uitsluitend op het product van toepassing; de garantie 
is niet van toepassing op ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de 
camerariem, het lenskapje en de batterijen.
5  Olympus’ enige verplichting onder deze garantie is beperkt tot het repareren of 
vervangen van het product. Iedere verplichting voor verlies of beschadiging, indirect 
of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in 
het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in lenzen, fi lms, 
andere uitrusting of toebehoren dat bij het product hoort of ieder soort verlies dat het 
resultaat is van een vertraagde reparatie of gegevensverlies, is uitgesloten. Deze 
bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke dwingende regelgeving.
Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud
1  Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantieverklaring naar behoren 
is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde dealer of indien andere 
documenten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer daarom of uw naam, 
de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum 
van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met 
vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) 
aan deze garantieverklaring is toegevoegd. Olympus behoudt zich het recht voor 
om kostenloze dienstverlening te weigeren, indien noch de garantieverklaring 
volledig is ingevuld, noch het bovengenoemde document toegevoegd is of indien 
de informatie die daar in staat onvolledig of niet leesbaar is.
2  Omdat deze garantieverklaring niet opnieuw wordt uitgereikt, dient u ze op 
een veilige plaats te bewaren.
*  Raadpleeg de lijst op de website: 
http://www.olympus.com voor het geautoriseerde, internationale 
servicenetwerk van Olympus.
Handelsmerken
IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines 
Corporation.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.
xD-Picture Card™ is een handelsmerk.
microSD is een handelsmerk van SD Association.
Alle andere genoemde bedrijfs- en productnamen zijn gedeponeerde 
handelsmerken en/of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.
De in deze handleiding vermelde normen voor opslagsystemen van 
camerabestanden zijn de door de JEITA (Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association) opgestelde DCF-normen (Design Rule 
for Camera File System).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
16_Basic_d4390-96_nl.indd   97
16_Basic_d4390-96_nl.indd   97
2008/10/29   20:31:05
2008/10/29   20:31:05