Olympus E-PL8 Instruction Manual (th)

Download
สารบ ัญ
ด ัชนีการใช้งานด่วน 
1.
การเตรียมกล้อง
2.
การถ่ายภาพ
3.
ดูภาพ
4.
ฟังก์ช ั่นเมนู
5.
การเชื่อมต่อกล้องเข้าก ับสมาร์ทโฟน
6.
การเชื่อมต่อกล้องก ับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์
7.
ข้อควรระว ัง
8.
ข้อมูล
9.
ข้อควรระว ังเพื่อความปลอดภ ัย
 
ขอขอบคุณที่ซื้อกล ้องดิจิตอล Olympus ก่อนเริ่มใช ้กล ้อง โปรดอ่านคําแนะนําเหล่านี้โดยละเอียด เพื่อให ้สามารถ
เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการทํางานที่ดีที่สุดและเพื่ออายุการใช ้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น เก็บคู่มือนี้ไว ้ในที่
ปลอดภัยเพื่อใช ้อ ้างอิงในอนาคต
 
เราขอแนะนําให ้ท่านทดลองถ่ายภาพเพื่อให ้คุ ้นเคยกับกล ้องก่อนที่จะถ่ายภาพสําคัญ
 
ภาพประกอบสําหรับหน ้าจอและกล ้องที่ปรากฏในคู่มือนี้ จัดทําขึ้นในระยะการพัฒนาและอาจแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์จริง
 
หากมีการเพิ่มเติมและ/หรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นเนื่องจากมีการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สําหรับกล ้อง เนื้อหาจะแตกต่างกัน 
สามารถดูข ้อมูลล่าสุดได ้จากเว็บไซต์ Olympus
คู่มือแนะนําการใช้งาน
กล้องดิจิตอล
หมายเลขรุ่น: IM001