Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-6
POLSKI
Zmiany i dodatki
Ustaw. przycisku/Pokrętła
Ustaw. przycisku/Pokrętła
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 91
Opcja 
USTAW. PRZYCISKU/POKRĘTŁA została 
dodana do menu ustawień.
Opcja
Opcja
Opis
Opis
UST. FUNKCJI (Fn)
UST. FUNKCJI (Fn)
Jest to nowe miejsce dla opcji 
UST. 
UST. 
FUNKCJI (Fn)
FUNKCJI (Fn) opisanej na stronie 91 
Podręcznik użytkownika X-T1.
USTAW. POKRĘTŁA 
USTAW. POKRĘTŁA 
STER.
STER.
Jest to nowe miejsce dla opcji 
Jest to nowe miejsce dla opcji 
USTAW. 
USTAW. 
POKRĘTŁA STER.
POKRĘTŁA STER.  opisanej na stronie 91
opisanej na stronie 91 
Podręcznik użytkownika X-T1.
USTAWIENIE 
USTAWIENIE 
WYBIERAKA
WYBIERAKA
Wybierz funkcję przypisaną do przyci-
sków wybieraka: do góry, w dół, w lewo 
i w prawo.
•  PRZYCISK Fn: Przyciski wybieraka pełnią rolę 
przycisków funkcyjnych.
•  OBSZAR OSTROŚCI: Przycisków wybieraka 
można używać do ustawiania położenia 
obszaru ostrości.
USTAWIENIA PRZY-
USTAWIENIA PRZY-
CISKU AE-L/AF-L
CISKU AE-L/AF-L
Zamień funkcje przycisków AF-L i AE-L.
Fotografowanie z użyciem powiązanego komputera
Fotografowanie z użyciem powiązanego komputera
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 94
Pozycja 
TRYB USB została dodana do menu ustawień.
Jeśli 
PC SHOOT–AUTOMAT. jest wybrane dla TRYB 
USB w menu ustawień, opcjonalnego oprogramowa-
nia HS-V5 do fotografowania za pomocą powiązanego 
urządzenia można używać do zdalnego robienia zdjęć 
poprzez połączenie USB i zapisywania zdjęć na kom-
puterze. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzy-
staj z instrukcji oprogramowania HS-V5.
 
Q Kiedy nie korzystasz z HS-V5, wybierz 
MTP(PTP) dla TRYB 
USB. Zdjęcia zrobione w innych trybach nie zostaną zapi-
sane na karcie pamięci ani skopiowane do komputera.
 
Q Teraz opcja 
ZARZĄDZ. ZASILAN. > WYŁĄCZENIE PO: 
w menu ustawień działa podczas fotografowania za po-
mocą powiązanego urządzenia z użyciem opcjonalnego 
oprogramowania do fotografowania za pomocą powią-
zanego urządzenia. Aby wyłączyć automatyczne wyłą-
czanie podczas fotografowania za pomocą powiązanego 
urządzenia, wybierz 
WYŁ. dla ZARZĄDZ. ZASILAN. > 
WYŁĄCZENIE PO: w menu ustawień.