Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-10
POLSKI
Zmiany i dodatki
 
LAMPA MONTOWANA NA STOPKĘ
Następujące opcje są 
dostępne w połączeniu 
z opcjonalnymi lampami 
błyskowymi mocowanymi na 
gorącej stopce.
TRYB
LAMPA MONTOWANA NA STOPKĘ
DOPASUJ
ZAKOŃCZ
Tryb sterowania błyskiem
: Tryb sterowania błyskiem wybiera się 
za pomocą lampy błyskowej. W niektórych przypadkach to 
ustawienie można regulować w aparacie, a dostępne opcje 
różnią się w zależności od lampy błyskowej. 
•  TTL: Tryb TTL. Dostosuj kompensację mocy błysku lampy(
B
).
•  M: Lampa błyskowa emituje błysk z wybraną mocą, niezależ-
nie od jasności obiektu lub ustawień aparatu. Moc można 
w niektórych przypadkach regulować w aparacie (
B
).
•  MULTI: Błysk wielokrotny. Kompatybilne, mocowane na 
gorącej stopce lampy będą emitować błysk wiele razy dla 
każdego zdjęcia.
•  OFF: Lampa błyskowa nie emituje błysku. Niektóre lampy 
błyskowe można wyłączać z aparatu.
Kompensacja/moc błysku lampy
: Dostępne opcje różnią się w za-
leżności od trybu sterowania błyskiem.
•  TTL: Dostosuj kompensację mocy błysku lampy (pełna war-
tość może nie zostać zastosowana w przypadku przekro-
czenia limitów systemu sterowania błyskiem). W przypadku 
lamp EF-X20, EF-20 i EF-42 wybrana wartość jest dodawana 
do wartości wybranej lampą błyskową.
•  M/MULTI: Dostosuj moc błysku (tylko zgodne lampy). Wybie-
raj spośród wartości wyrażonych jako ułamek pełnej mocy, 
od 1/1 (tryb M) lub 1/4 (MULTI) do 1/512 w krokach odpowiadają-
cych 1/3 EV. Uzyskanie oczekiwanych rezultatów może być 
niemożliwe przy niskich wartościach, jeśli przekraczają one 
limity układu sterowania błyskiem. Zrób zdjęcie próbne 
i sprawdź rezultat.
Tryb lampy błyskowej (TTL)
: Wybierz tryb lampy błyskowej do 
sterowania błyskiem TTL.
•  BŁYSK AUTO: Lampa błyskowa emituje błysk tylko w razie 
potrzeby, a poziom mocy błysku jest dostosowywany do ja-
sności fotografowanego obiektu. Jeśli po naciśnięciu spustu 
migawki do połowy na wyświetlaczu jest widoczna ikona 
p
, podczas fotografowania uruchomi się lampa błyskowa.
•  STANDARD: Lampa błyskowa emituje błysk przy każdym 
zdjęciu, jeśli to możliwe. Poziom mocy błysku jest dostoso-
wywany do jasności obiektu. Lampa błyskowa nie wyemitu-
je błysku, jeśli w momencie wyzwolenia migawki nie będzie 
całkowicie naładowana.
•  WOLNA SYNCHRONIZACJA: Połącz błysk z długimi czasami 
otwarcia migawki podczas wykonywania portretów osób 
na tle nocnej scenerii. Lampa błyskowa nie wyemituje 
błysku, jeśli w momencie wyzwolenia migawki nie będzie 
całkowicie naładowana.
Synchronizacja
: Reguluj czas emisji błysku.
•  1-SZA KURTYNA: Lampa emituje błysk niezwłocznie po otwar-
ciu migawki (zwykle jest to najlepszy wybór).
•  2-GA KURTYNA: Lampa emituje błysk na chwilę przed za-
mknięciem migawki.
•  AUT. KR. MIG. FP(HSS): Synchronizacja z krótkimi czasami 
migawki (tylko zgodne lampy). Aparat automatycznie 
włącza synchronizację z krótkimi czasami migawki i przed-
nią kurtynką migawki w połączeniu z czasami otwarcia 
migawki krótszymi od czasu synchronizacji lampy błysko-
wej. Odpowiada ustawieniu 1-SZA KURTYNA, gdy wybrany jest 
tryb sterowania błyskiem MULTI.