Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-11
POLSKI
Zmiany i dodatki
Przybliżenie
: Kąt oświetlenia (pokrycie ogniskowych) dla lamp 
obsługujących przybliżenie błysku. Niektóre lampy pozwalają 
na wykonywanie regulacji w aparacie. Jeśli wybrane jest 
AUTOMATYCZNY
, przybliżenie zostanie automatycznie dostoso-
wane w celu dopasowania kąta oświetlenia do ogniskowej 
obiektywu.
Oświetlenie
: Jeśli lampa obsługuje tę funkcję, dokonaj wyboru 
spośród.
•  PRIOR. MOCY BŁYSKU: Zwiększ zasięg, nieznacznie zmniejszając 
pokrycie ogniskowych.
•  STANDARD: Dopasuj zasięg do kąta zdjęcia.
•  PRIOR. RÓWNEGO POKRYCIA: Nieznacznie zwiększ pokrycie 
ogniskowych w celu uzyskania bardziej równomiernego 
oświetlenia.
Lampa LED
: Wybierz sposób działania wbudowanej lampy 
LED podczas fotografowania (tylko zgodne lampy). jako 
źródło światła odbitego (ODBIJANIE ŚWIATŁA), jako oświetlenie 
wspomagające autofokus (WSPOMAGANIE AF), lub jako zara-
zem źródło światła odbitego i oświetlenie wspomagające 
autofokus (WSPOM. AF + ODB. ŚWIAT.). Wybierz OFF, aby wyłączyć 
oświetlenie LED podczas fotografowania. 
Liczba błysków
: Wybierz liczbę emisji błysków przez lampę przy 
każdym wyzwoleniu migawki w trybie MULTI.
 *
Częstotliwość
: Wybierz częstotliwość emisji błysków przez 
lampę w trybie MULTI.
 *
* Pełna wartość może nie zostać zastosowana w przypadku 
przekroczenia limitów układu sterowania błyskiem.
 
GŁÓWNY(OPTYCZNY)
Opcje przedstawione po pra-
wej stronie zostaną wyświe-
tlone, jeśli lampa aktualnie 
działa jako główna lampa 
błyskowa do optycznego 
bezprzewodowego sterowa-
nia błyskiem FUJIFILM.
TRYB
GŁÓWNY(OPTYCZNY)
DOPASUJ
ZAKOŃCZ
Lampę główną i lampy zdal-
ne można umieścić w jednej 
z maksymalnie trzech grup 
(A, B i C) i regulować tryb 
lampy błyskowej i moc 
błysku oddzielnie dla każ-
dej z grup. Do komunikacji 
pomiędzy lampami dostępne są cztery kanały. Róż-
nych kanałów można używać do różnych systemów 
lamp lub w celu zapobiegania zakłóceniom, gdy wiele 
systemów działa blisko siebie.
B
B
B
A
C