Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-12
POLSKI
Zmiany i dodatki
Tryb sterowania błyskiem (grupa A)/
B
 Tryb sterowania błyskiem 
(grupa B)/
C
 Tryb sterowania błyskiem (grupa C)
: Wybierz tryby 
sterowania błyskiem dla grup A, B i C. TTL% Jest dostępne 
tylko dla grup A i B.
•  TTL: Lampy z grupy emitują błysk w trybie TTL. Kompen-
sację mocy błysku lampy można regulować oddzielnie 
dla każdej z grup.
•  TTL%: Jeśli TTL% jest wybrane dla grupy A lub grupy B, 
można określić moc błysku lampy wybranej grupy jako 
wartość procentową mocy drugiej grupy i dostosować 
ogólną kompensację mocy błysku dla obu grup.
•  M: W trybie M lampy z grupy emitują błysk z wybraną 
mocą (wyrażoną jako ułamek pełnej mocy), niezależnie 
od jasności fotografowanego obiektu lub ustawień 
aparatu.
•  MULTI: Wybranie MULTI dla dowolnej grup przestawia 
wszystkie lampy z wszystkich grup na tryb wielokrotne-
go błysku. Wszystkie lampy będą emitować błysk wiele 
razy dla każdego zdjęcia.
•  OFF: Jeśli wybrane jest OFF, lampy z grupy nie wyemitują 
błysku.
Kompensacja/moc błysku lampy (grupa A)/
E
 Kompensacja/
moc błysku lampy (grupa B)/
F
 Kompensacja/moc błysku lampy 
(grupa C)
: Dostosuj moc błysku dla wybranej grupy w za-
leżności od opcji wybranej dla trybu sterowania błyskiem. 
Zwróć uwagę, że pełna wartość może nie zostać zasto-
sowana w przypadku przekroczenia limitów systemu 
sterowania błyskiem.
•  TTL: Dostosuj kompensację mocy błysku lampy.
•  M/MULTI: Dostosuj moc lampy błyskowej.
•  TTL%: Wybierz stosunek mocy między grupami A i B 
i dostosuj ogólną kompensację mocy błysku lampy.
Tryb lampy błyskowej (TTL)
: Wybierz tryb lampy błyskowej do 
sterowania błyskiem TTL.
•  BŁYSK AUTO: Lampa błyskowa emituje błysk tylko w razie 
potrzeby, a poziom mocy błysku jest dostosowywany 
do jasności fotografowanego obiektu. Jeśli po naciśnię-
ciu spustu migawki do połowy na wyświetlaczu jest 
widoczna ikona 
p, podczas fotografowania uruchomi 
się lampa błyskowa.
•  STANDARD: Lampa błyskowa emituje błysk przy każdym 
zdjęciu, jeśli to możliwe. Poziom mocy błysku jest 
dostosowywany do jasności obiektu. Lampa błyskowa 
nie wyemituje błysku, jeśli w momencie wyzwolenia 
migawki nie będzie całkowicie naładowana.
•  WOLNA SYNCHRONIZACJA: Połącz błysk z długimi czasami 
otwarcia migawki podczas wykonywania portretów 
osób na tle nocnej scenerii. Lampa błyskowa nie wyemi-
tuje błysku, jeśli w momencie wyzwolenia migawki nie 
będzie całkowicie naładowana.
Synchronizacja
: Reguluj czas emisji błysku.
•  1-SZA KURTYNA: Lampa emituje błysk niezwłocznie po 
otwarciu migawki (zwykle jest to najlepszy wybór).
•  2-GA KURTYNA: Lampa emituje błysk na chwilę przed 
zamknięciem migawki.
•  AUT. KR. MIG. FP(HSS): Synchronizacja z krótkimi czasami 
migawki (tylko zgodne lampy). Aparat automatycznie 
włącza synchronizację z krótkimi czasami migawki 
i przednią kurtynką migawki w połączeniu z czasami 
otwarcia migawki krótszymi od czasu synchronizacji 
lampy błyskowej. Odpowiada ustawieniu 1-SZA KURTYNA
gdy wybrany jest tryb sterowania błyskiem MULTI.