Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-13
POLSKI
Zmiany i dodatki
Przybliżenie
: Kąt oświetlenia (pokrycie ogniskowych) 
dla lamp obsługujących przybliżenie błysku. Niektóre 
lampy pozwalają na wykonywanie regulacji w aparacie. 
Jeśli wybrane jest AUTOMATYCZNY, przybliżenie zostanie 
automatycznie dostosowane w celu dopasowania kąta 
oświetlenia do ogniskowej obiektywu.
Oświetlenie
: Jeśli lampa obsługuje tę funkcję, dokonaj 
wyboru spośród.
•  PRIOR. MOCY BŁYSKU: Zwiększ zasięg, nieznacznie zmniej-
szając pokrycie ogniskowych.
•  STANDARD: Dopasuj zasięg do kąta zdjęcia.
•  PRIOR. RÓWNEGO POKRYCIA: Nieznacznie zwiększ pokrycie 
ogniskowych w celu uzyskania bardziej równomiernego 
oświetlenia.
Główny
: Przydziel główną lampę błyskową do grupy 
A (Gr A), B (Gr B) lub C (Gr C). Jeżeli wybrana jest opcja OFF
emisja błysku z lampy głównej zostanie utrzymana na 
poziomie, który nie ma wpływu na ostateczny wygląd 
fotografi i. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy 
lampa jest zamontowana na gorącej stopce aparatu jako 
lampa główna do optycznego bezprzewodowego stero-
wania błyskiem FUJIFILM w trybie TTLTTL% lub M.
Liczba błysków
: Wybierz liczbę emisji błysków przez lampę 
przy każdym wyzwoleniu migawki w trybie MULTI.
Kanał
: Wybierz kanał używany przez główną lampę bły-
skową do komunikacji ze zdalnymi lampami błyskowymi. 
Różnych kanałów można używać do różnych systemów 
lamp lub w celu zapobiegania zakłóceniom, gdy wiele 
systemów działa blisko siebie.
Częstotliwość
: Wybierz częstotliwość emisji błysków przez 
lampę w trybie MULTI.
TTL- Tryb Blokady
TTL- Tryb Blokady
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 81
Opcja 
TTL- TRYB BLOKADY została dodana do menu 
fotografowania.
TTL- TRYB BLOKADY
TTL- TRYB BLOKADY
Zamiast regulowania poziomu mocy błysku przy 
każdym zdjęciu, sterowanie błyskiem TTL można 
zablokować w celu uzyskania spójnych rezultatów 
w serii zdjęć.
Opcja
Opcja
Opis
Opis
BLOK. P. UŻ. O. 
BLOK. P. UŻ. O. 
BŁYSKU
BŁYSKU
Wartość zmierzona dla ostatniego zdjęcia 
zrobionego z użyciem TTL będzie stosowana 
do kolejnych zdjęć. Jeśli nie istnieje wcześniej 
zmierzona wartość, wyświetlony zostanie 
komunikat o błędzie.
BLOK. P. UŻ. B. 
BLOK. P. UŻ. B. 
POM.
POM.
Wartość zmierzona podczas kolejnej serii 
błysków wstępnych zostanie wykorzystana 
do kolejnych zdjęć.
 
R Aby skorzystać z blokady TTL, przypisz 
TTL-BLOKADA do 
elementu sterującego aparatu, a następnie używaj go do 
włączania lub wyłączania blokady TTL.
 
R Korekcję błysku lampy można regulować, gdy blokada TTL 
jest włączona. Blokady TTL nie można łączyć z redukcją 
efektu czerwonych oczu przez lampę.