Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-15
POLSKI
Zmiany i dodatki
USTAWIENIA GŁÓWNE
USTAWIENIA GŁÓWNE
Wybierz grupę lamp błyskowych (A, B lub C) dla lampy 
zamontowanej na gorącej stopce aparatu, kiedy 
pełni ona funkcję lampy głównej sterującej zdalnymi 
lampami poprzez optyczne bezprzewodowe sterowa-
nie błyskiem FUJIFILM, albo wybierz opcję 
WYŁ., aby 
ograniczyć emisję błysku lampy głównej do poziomu, 
który nie ma wpływu na końcowy wygląd fotografi i.
Opcje
Gr AGr BGr CWYŁ.
 
R Dostęp do tej opcji można również uzyskać poprzez 
menu ustawień lampy błyskowej.
USTAWIENIA CH
USTAWIENIA CH
Wybierz kanał używany do komunikacji pomiędzy 
lampą główną a lampami zdalnymi podczas korzy-
stania z optycznego bezprzewodowego sterowania 
błyskiem FUJIFILM. Różnych kanałów można używać 
do różnych systemów lamp lub w celu zapobiegania 
zakłóceniom, gdy wiele systemów działa blisko siebie.
Opcje
CH1CH2CH3CH4