Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-2
POLSKI
Zmiany i dodatki
Tryb AF + MF
Tryb AF + MF
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 62, 67, 78
Opcja 
AF + MF została dodana do menu fotografo-
wania.
Jeśli wybrano 
WŁ. w trybie ostrości S, ostrość można 
wyregulować ręcznie obracając pierścień regulacji 
ostrości, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy. 
Obsługiwane są obydwie opcje MF assist, standardo-
we i głębi ostrości, przycisk FOCUS ASSIST może zostać 
użyty do przybliżenia obszaru ostrości, a blokady 
ostrość i ekspozycji zaczynają działać, gdy przycisk AF-L 
zostanie użyty w celu ustawienia ostrości. Obiektywy 
ze wskaźnikiem odległości zdjęciowej muszą być 
ustawiane na tryb ręcznej regulacji ostrości (MF) zanim 
zostanie użyta ta opcja. Wybranie MF wyłącza wskaź-
nik odległości zdjęciowej. Ustaw pierścień regulacji 
ostrości na środek wskaźnika odległości zdjęciowej, 
ponieważ aparat może nie ustawić ostrości, jeśli pier-
ścień jest ustawiony na nieskończoność lub minimalną 
odległość ustawiania ostrości. 
 
Przybliżanie obszaru ostrości AF + MF 
Gdy 
WŁ. jest wybrane dla KONFIG. EKRANU > POD-
GLĄD OSTROŚCI w menu ustawień i POJEDYNCZY 
PUNKT jest wybrany dla TRYB AF, można korzystać 
z przybliżenia obszaru ostrości w celu przybliżenia 
wybranego pola ostrości. Przybliżanie obszaru ostrości 
nie jest dostępne, kiedy 
STREFA lub SZEROK./ŚLE-
DZENIE jest wybrane dla TRYB AF. Wartość powięk-
szenia jest taka sama, jak wybrana w trybie ręcznego 
ustawiania ostrości (od 2,5× do 6×) i nie można jej 
zmienić.
Tryb AF
Tryb AF
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 78
Opcje dostępne dla pozycji 
USTAW.AUTOM.
OSTR. > TRYB AF w menu fotografowania uległy 
zmianie.
• 
POJEDYNCZY PUNKT: Aparat ustawia ostrość na 
obiekcie w wybranym punkcie ostrości. Używaj do 
ustawiania ostrości na wybranym obiekcie.
• 
STREFA: Aparat ustawia ostrość na obiekcie 
w wybranym strefi e ostrości. Strefy ostrości obejmują 
wiele punktów ostrości (5 × 3, 5 × 5 lub 3 × 3), umoż-
liwiając łatwiejsze ustawianie ostrości na obiektach 
będących w ruchu.
• 
SZEROK./ŚLEDZENIE: W trybie ostrości C aparat 
śledzi ostrość na obiekcie w wybranym punkcie 
ostrości, gdy spust migawki jest wciśnięty do poło-
wy. W trybie ostrości S aparat automatycznie ustawia 
ostrość na obiektach o wysokim kontraście; obszary 
ostrości są pokazane na wyświetlaczu. Aparat może 
nie być w stanie ustawić ostrości na małych obiek-
tach lub osobach szybko się przemieszczających.