Fujifilm X100T New Features Guide Owner's Manual (nl)

Download
EN
 To Our Customers
Firmware updates add functions not described in the camera manual. 
Restrictions and conditions may apply depending on how these functions 
are used; for more information, visit the following website:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x100t/
 
R Search for “fujifi lm”, “support”, and “digital camera”.
Principal Changes
The following is a list of the principal changes in this update.
•  The mechanical/electronic shutter and the fl ash
The mechanical/electronic shutter and the fl ash
: The fl ash can now be used with 
MECHANICAL+ELECTRONIC selected for SHUTTER TYPE.
JA
 
お客様へのご案内
ファームウェアの更新により、使用説明書に記載のない機能が追加されています。
使い方よって制約や制限がある機能もありますので、詳しい内容や注意事項は下記
URL
にてご確認ください。
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/x100tfirmware/download001.html
「富士フイルム ファームウェア 
X100T
」で検索
 
■ 主な変更点
シャッター方式(メカニカル+電子)使用時のフラッシュ動作
メカニカル+電子使用時に、フラッシュが発光します。
FR
 À l’attention de nos clients
Mises à jour de fi rmware et fonctions non décrites dans le manuel de 
l’appareil photo. Des restrictions et des conditions peuvent s’appliquer 
selon la manière dont ces fonctions sont utilisées ; pour en savoir plus, 
consultez le site Internet suivant :
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x100t/
 
R Eff ectuez des recherches avec les mots-clés « fujifi lm », « support » et « digital 
camera ».
Modifi cations principales
Vous trouverez ci-dessous une liste des modifi cations principales apportées 
par cette mise à jour.
•  Obturateur  mécanique/électronique  et  fl ash
Obturateur mécanique/électronique et fl ash
  : Il est désormais possible d’utiliser le 
fl ash lorsque 
MÉCANIQUE+ÉLECTRONIQUE est sélectionné pour l’option 
TYPE DE DÉCLENCHEUR
DE
 Für unsere Kunden
Die Firmware-Updates fügen Funktionen hinzu, die nicht im Kamerahandbuch 
beschrieben sind. In Abhängigkeit davon, wie diese Funktionen verwendet 
werden, können Einschränkungen und Bedingungen gelten; besuchen Sie 
für weitere Informationen die folgende Website:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x100t/
 
R Suchen Sie nach „fujifi lm“, „support“ und „digital camera“.
Wesentliche Änderungen
Im Folgenden fi nden Sie eine Liste der wesentlichen Änderungen in diesem 
Update.
•  Der mechanische/elektronische Auslöser und das Blitzlicht
Der mechanische/elektronische Auslöser und das Blitzlicht
: Das Blitzlicht kann jetzt 
verwendet werden mit 
MECHANISCH+ELEKTRONISCH ausgewählt für 
AUSLÖSERTYP.
ES
 Para nuestros clientes
Las actualizaciones de fi rmware añaden funciones que no están descritas 
en el manual de la cámara. Pueden aplicarse ciertas restricciones y 
condiciones dependiendo de cómo se utilicen estas funciones; para más 
información, visite el siguiente sitio web:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x100t/
 
R Busque “fujifi lm”, “support” y “digital camera”.
Cambios principales
A continuación se muestra una lista de los principales cambios en esta 
actualización.
•  El obturador mecánico/electrónico y el fl ash
El obturador mecánico/electrónico y el fl ash
: El fl ash puede utilizarse ahora con 
MECÁNICO+ELECTRÓNICO seleccionado para TIPO DE OBTURADOR.
NL
 Aan onze klanten
De fi rmware-updates voegen functies toe die niet zijn beschreven in de 
handleiding van de camera. Beperkingen en condities gelden afhankelijk 
van hoe deze functies gebruikt worden; ga voor meer informatie naar de 
volgende website:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x100t/
 
R Zoek  naar „fujifi lm”, „support”  en „digital  camera”.
Belangrijkste wijzigingen
Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste veranderingen in deze update.
•  De mechanische/elektronische sluiter en de fl itser
De mechanische/elektronische sluiter en de fl itser
: de fl itser kan nu gebruikt worden 
met 
MECHANISCH+ELEKTRONISCH geselecteerd voor SLUITERTYPE.
SV
 Till våra kunder
Firmwareuppdateringar lägger till funktioner ej beskrivna i kamerans 
användarhandbok. Restriktioner och villkor kan tillkomma beroende på hur 
dessa funktioner används; för mer information, besök följande hemsida:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x100t/
 
R Sök efter ”fujifi lm”, ”support” och ”digital camera”.
Huvudsakliga ändringar
Följande är en lista över de huvudsakliga ändringarna i denna uppdatering.
•  Den mekaniska/elektroniska slutaren och blixten
Den mekaniska/elektroniska slutaren och blixten
: Blixten kan nu användas med 
MEKANISK+ELEKTRONISK valt för SLUTARTYP.
NO
 Til våre kunder
Firmware-oppdateringers tilleggsfunksjon er ikke beskrevet i kameraets 
bruksanvisning. Restriksjoner og forhold kan gjelde, avhengig av hvordan 
disse funksjonene brukes; besøk følgende nettside for mer informasjon:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x100t/
 
R Søk etter ”fujifi lm”, ”support” og ”digital camera”.
Viktigste endringer
Følgende er en liste over de viktigste endringene i denne oppdateringen.
•  Den  mekaniske/elektroniske  lukkeren  og  blitsen
Den mekaniske/elektroniske lukkeren og blitsen
: Blitsen kan nå brukes med 
MEKANISK + ELEKTRONISK valgt for LUKKERTYPE.
FI
 Asiakkaillemme
Laiteohjelmiston päivitykset lisäävät toimintoja, joita ei ole kuvattu kameran 
käyttöoppaassa. Toimintoihin voi liittyä rajoituksia ja ehtoja riippuen siitä, 
miten näitä toimintoja käytetään; katso lisätietoja seuraavalta verkkosivulta:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x100t/
 
R Etsi ”fujifi lm”, ”support” ja ”digital camera”.
Tärkeimmät muutokset
Seuraavassa luetellaan tämän päivityksen tärkeimmät muutokset.
•  Mekaaninen/elektroninen  suljin  ja  salama
Mekaaninen/elektroninen suljin ja salama
: Salamaa voi nyt käyttää, kun 
MEKAANINEN+ELEKTRONINEN on valittu kohtaan SULKIMEN TYYPPI.
BL00004716-100
DIGITAL CAMERA
X100T
New Features (v1.00 
y
 v1.10)