Fujifilm FinePix SL1000 Series Owner's Manual (pl)

Download
DIGITAL CAMERA
FINEPIX Seria SL1000
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniej-
szym podręczniku opisano, jak używać apara-
tu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego 
oprogramowania.  Przed  rozpoczęciem  użyt-
kowania aparatu dokładnie i ze zrozumieniem 
przeczytaj  podręcznik  oraz  ostrzeżenia  z  roz-
działu „Dla własnego bezpieczeństwa” (P ii).
Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych,  
odwiedź naszą witrynę internetową znajdującą się pod adresem
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Przed rozpoczęciem
Pierwsze kroki
Podstawy fotografowania  
i odtwarzania
Więcej o fotografowaniu
Więcej o odtwarzaniu
Filmy
Połączenia
Menu
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie problemów
Załącznik
BL02913-101
PL