Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
2
Informatie over gezondheid en veiligheid
Voorkom oogletsel bij het nemen van foto's.
Gebruik de flitser van de camera niet vlakbij (op minder dan 1 m afstand 
van) de ogen van mensen of dieren. Als u de flitser dicht bij de ogen van 
het onderwerp gebruikt, kunt u tijdelijke of permanente schade aan het 
gezichtsvermogen veroorzaken.
Houd de camera buiten het bereik van kleine kinderen en 
huisdieren.
Houd de camera en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten 
het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen 
verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer deze worden ingeslikt. 
Bewegende onderdelen en accessoires kunnen ook fysiek gevaar opleveren.
Stel de camera niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht 
of hoge temperaturen.
Langdurige blootstelling aan zonlicht of extreme temperaturen kan 
permanente schade aan interne onderdelen van de camera veroorzaken.
Voorkom dat de camera of oplader wordt bedekt door kleden of 
kleding.
Dit kan oververhitting van de camera of brand veroorzaken.
Gebruik het netsnoer en de oplader niet tijdens een onweersbui.
Dit kan een schok veroorzaken.
Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om 
gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal 
werkt.
     Waarschuwing—situaties die bij u of anderen letsel kunnen 
veroorzaken
Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te 
repareren.
U kunt de camera beschadigen en uzelf blootstellen aan het risico op 
elektrische schokken.
Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve 
gassen en vloeistoffen.
Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
Plaats geen ontvlambare materialen in de camera en bewaar 
dergelijke materialen niet in de buurt van de camera.
Dit kan brand of een schok veroorzaken.
Raak de camera niet met natte handen aan.
Dit kan een schok veroorzaken.