Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
4
Informatie over gezondheid en veiligheid
Raak de flitser niet aan wanneer deze wordt gebruikt.
De flitser wordt zeer heet en kan brandwonden veroorzaken.
Als u de wisselstroomoplader gebruikt, dient u de camera uit te 
schakelen voordat u de voeding naar de wisselstroomoplader 
uitschakelt.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een brand of een elektrische schok.
Verwijder de oplader uit het stopcontact als deze niet wordt 
gebruikt.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een brand of een elektrische schok.
Gebruik voor het opladen van de batterijen geen 
elektriciteitssnoeren of stekkers die beschadigd zijn, of een 
loshangend stopcontact.
Dit kan brand of een schok veroorzaken.
Laat de wisselstroomoplader niet in contact komen met de +/- 
polen op de batterij.
Dit kan brand of een schok veroorzaken.
Laat de camera niet vallen en stel de camera niet bloot aan sterke 
krachten.
Hierdoor kan het scherm of kunnen externe of interne onderdelen worden 
beschadigd.
Wees voorzichtig bij het aansluiten van kabels en het plaatsen 
van batterijen en geheugenkaarten.
Door het forceren van aansluitingen, het niet op de juiste manier aansluiten 
van kabels of het niet op de juiste manier plaatsen van batterijen en 
geheugenkaarten kunt u poorten, aansluitingen en accessoires beschadigen.
Houd kaarten met magnetische stroken uit de buurt van het 
camera-etui.
Informatie die is opgeslagen op de kaart kan worden beschadigd of gewist.
Gebruik nooit een beschadigde batterij of geheugenkaart.
Dit kan een schok, camerastoring of brand veroorzaken.
Plaats de camera niet in of bij magnetische velden.
Dit kan ervoor zorgen dat de camera niet goed meer werkt.
Gebruik de camera niet als het scherm is beschadigd.
Als onderdelen van glas of acryl zijn gebroken, gaat u naar een servicecenter 
van Samsung om de camera te laten repareren.
Controleer voor gebruik of de camera naar behoren functioneert.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verlies van bestanden of schade die 
kan voortkomen uit defecten aan de camera of onjuist gebruik.