Samsung NX1 User Manual (zh)

Download
我的相机
 > 
相机版面设计
32
数字 名称
1
拍摄模式旋钮(第
 110 页)
2
ISO 按钮
3
AF 模式按钮
4
测光按钮
5
WB 按钮
6
观景窗
7
屈光度调整拨盘
若通过观景窗看到的影像不清晰,请滚
动屈光度调整拨盘以改善影像。
8
模式旋钮
• 
t:“自动”模式(第 70 页)
• 
P:“程序”模式(第 72 页)
• 
A:“光圈优先”模式(第 74 页)
• 
S:“快门优先”模式(第 75 页)
• 
M:“手动”模式(第 76 页)
• 
T:“自定义 1”模式(第 77 页)
• 
U:“自定义 2”模式(第 77 页)
• 
s:“智能”模式(第 79 页)
数字 名称
9
模式旋钮锁定按钮
按下锁定按钮以锁定模式旋钮,从而防
止其意外旋转。
10
MOBILE 按钮
选择
 Wi-Fi 功能。
11
距离传感器
12
眼罩
13
EVF 按钮
设置为使用观景窗或主显示屏。
 
(第
 36 页)
10
11
13 12
2
1
3
6 7
8 9
4 5