Samsung Galaxy NXF1 Camera User Manual (ko)

Download
12
목차
배터리 규격 ............................................................................................. 163
배터리 사용 시간 및 촬영 가능 매수(시간) ............................................ 164
배터리가 모두 소모되면 .......................................................................... 164
배터리 사용 시 참조 사항 ....................................................................... 164
배터리 사용 시 주의 사항 ....................................................................... 165
배터리 충전 시 참조 사항 ....................................................................... 165
컴퓨터와 연결하여 충전할 때 참조 사항 ................................................ 166
배터리 폐기 및 충전 시 주의 사항 ......................................................... 166