Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
99
99
Các Chức năng Chụp
Các chức năng dành cho video được giải thích bên dưới.
Kích thước Phim
Cài đặt kích thước phim.
Để cài đặt tùy 
chọn kích thước 
phim,
 
Ở Chế độ chụp, nhấn [m] 
 g 
 Kích thước phim 
 một tùy chọn.
Khi Đầu ra video được cài đặt về NTSC
* Mặc định
Biểu tượng Kích thước
Mức khuyến cáo
*
1920X1080 (30 fps) (16:9) Xem TV Full HD. 
1280X720 (30 fps) (16:9)
Xem trên TV HD.
640X480 (30 fps) (4:3)
Xem trên TV.
320X240 (30 fps) (4:3)
Đăng tải lên trang web sử 
dụng mạng không dây (tối đa 
30 giây).
Khi Đầu ra video được cài đặt về PAL
* Mặc định
Biểu tượng Kích thước
Mức khuyến cáo
*
1920X1080 (25 fps) (16:9) Xem TV Full HD. 
1280X720 (25 fps) (16:9)
Xem trên TV HD.
640X480 (25 fps) (4:3)
Xem trên TV.
320X240 (25 fps) (4:3)
Đăng tải lên trang web sử 
dụng mạng không dây (tối đa 
30 giây).
Các chức năng video