Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
100
Các Chức năng Chụp > 
Các chức năng video
Chất lượng phim
Cài đặt Chất lượng phim.
Để cài đặt tùy 
chọn chất lượng 
phim,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 g 
 Chất lượng Phim 
 một tùy chọn.
* Mặc định
Biểu tượng Mở rộng
Mô tả
MP4 (H.264)
Bình thường: Ghi video ở chất lượng bình 
thường.
MP4 (H.264)
HQ*: Ghi video ở chất lượng cao.
Đa chuyển động
Cài đặt tốc độ phát video.
Để cài đặt tuỳ 
chọn tốc độ phát 
lại,
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
→ 
→ 
Đa chuyển động 
 một tùy chọn.
* Mặc định
Biểu tượng Mô tả
x0.25: Quay video để xem ở mức 1/4 tốc độ thông thường 
khi phát. (Chỉ có với 640x480 hoặc 320x240)
x1*: Quay video để xem ở mức tốc độ thông thường khi 
phát.
x5: Ghi video để xem ở tốc độ gấp 5X bình thường trong 
quá trình phát lại.
x10: Quay video để xem ở mức 10X tốc độ thông thường 
khi phát.
x20: Quay video để xem ở mức 20X tốc độ thông thường 
khi phát.
•  
Nếu bạn chọn một tuỳ chọn khác với x1, chức năng nghi âm thanh và 
chức năng Hiệu chỉnh Biến dạng sẽ không được hỗ trợ.
•  
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào các điều kiện chụp.