Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
101
Các Chức năng Chụp > 
Các chức năng video
Tiếng
Đôi khi, một đoạn video không có tiếng lại hấp dẫn hơn một đoạn 
video có âm thanh. Tắt âm thanh để ghi video không có âm thanh. 
Để cài đặt tùy 
chọn tiếng,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 g 
 Tiếng 
 một tùy 
chọn.
Phông chuyển cảnh
Bạn có thể tăng hoặc giảm cường độ một cảnh quay bằng cách sử 
dụng chức năng phông chuyển cảnh trên máy ảnh mà không cần phải 
sử dụng máy tính. Cài đặt tuỳ chọn tăng cường độ thường làm tăng 
cường độ ngay từ khi bắt đầu quay. Cài đặt tuỳ chọn giảm cường độ 
thường làm giảm cường độ ngay từ khi bắt đầu quay. Sử dụng chức 
năng phù hợp và thêm hiệu ứng sân khấu trên các đoạn video của 
bạn.
Để cài đặt tùy 
chọn phông 
chuyển cảnh,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 g 
→ 
Hiệu ứng chuyển 
cảnh 
 một tùy chọn.
* Mặc định
Biểu tượng Mô tả
Tắt*: Không sử dụng chức năng Phông chuyển cảnh.
Lớn dần: Cảnh quay được tăng cường độ.
Nhỏ dần: Cảnh quay được giảm cường độ.
Lớn Dần-Nhỏ Dần: Chức năng Phông chuyển cảnh được 
sử dụng ở lúc bắt đầu và kết thúc cảnh quay.
Khi bạn sử dụng chức năng phông chuyển cảnh, có thể sẽ mất nhiều thời 
gian hơn để lưu một tập tin.