Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
104
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Tìm kiếm và quản lý tập tin
Xem các tập tin theo mục
Trong chế độ xem ảnh nhỏ, bấm [m] 
 z 
 Lọc 
→ 
một mục.
* Mặc định
Tùy chọn
Mô tả
Toàn bộ*
Xem các tập tin bình thường.
Ngày
Xem các tập tin theo ngày tháng chúng được lưu.
Loại tệp
Xem các tập tin theo kiểu tập tin.
Chọn một danh sách để mở.
Chọn một tập tin để xem.
Xem các tập tin theo thư mục
Các bức ảnh được chụp ở chế độ liên tục hoặc chớp sáng xuất hiện 
dưới dạng một thư mục. Chọn một thư mục sẽ phát lại tự động toàn 
bộ ảnh trong thư mục đó. Xóa một thư mục sẽ xóa toàn bộ ảnh trong 
thư mục đó.
Ở chế độ Phát lại, bấm [C/F] để di chuyển đến thư mục 
mong muốn.
•  
Bạn cũng có thể kéo hình ảnh sang trái hoặc sang phải để di 
chuyển tới một thư mục mong muốn.
•  
Máy ảnh sẽ tự động phát lại các ảnh trong thư mục.
Bấm [o] để mở thư mục.
•  
Bạn cũng có thể chạm vào thư mục trên màn hình để mở thư 
mục.