Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
105
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Tìm kiếm và quản lý tập tin
Bấm [C/F] để di chuyển đến tập tin khác.
•  
Bạn cũng có thể kéo hình ảnh sang trái hoặc sang phải để di 
chuyển đến tập tin khác.
Bấm [o] để quay lại chế độ Phát lại.
•  
Bạn cũng có thể chạm 
 để quay lại chế độ Phát lại.
Bảo vệ các tập tin
Bảo vệ các tập tin không bị xoá không chủ định.
Ở chế độ Phát lại, cuộn đến một tập tin.
Bấm [m] 
 z 
 Bảo vệ 
 Bật.
Bạn không thể xoá hoặc xoay một tập tin được bảo vệ.