Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
106
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Tìm kiếm và quản lý tập tin
Xoá các tập tin
Xóa các tập tin trong chế độ Phát lại và đảm bảo nhiều dung lượng 
trống trên thẻ nhớ của bạn. Không xoá được các tập tin được bảo vệ.
Xoá từng tập tin
Bạn có thể chọn từng tập tin và xóa.
Ở chế độ Phát lại, chọn một tập tin, và sau đó bấm [n].
Khi xuất hiện hộp thoại thông báo, chọn .
Xoá nhiều tập tin
Bạn có thể chọn nhiều tập tin và xóa.
Ở chế độ Phát lại, nhấn [m] 
 z 
 Xóa 
  
Xóa Nhiều ảnh cùng lúc.
•  
Ngoài ra, trong chế độ xem ảnh nhỏ, bấm [n], và sau đó chọn 
các tập tin để xóa.
Chọn các tập tin bạn muốn xóa bằng cách nhấn [C/F] 
và sau đó nhấn [o].
•  
Bấm lại [o] để huỷ chọn.
Bấm [n].
Khi xuất hiện hộp thoại thông báo, chọn .
Xoá toàn bộ tập tin
Bạn có thể xóa toàn bộ các tập tin trên thẻ nhớ ngay lập tức.
Ở chế độ Phát lại, bấm [m].
Chọn z 
 Xóa 
 Xóa toàn bộ.
Khi xuất hiện hộp thoại thông báo, chọn .