Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
107
Phát lại/Chỉnh sửa
Phóng to ảnh
Bạn có thể phóng to ảnh khi xem chúng ở chế độ Phát lại. Chụm các 
ngón tay lại hoặc mở các ngón tay ra trên màn hình để thu nhỏ hoặc 
phóng to ảnh. Kéo ảnh để di chuyển vùng được phóng to. Bạn cũng 
có thể sử dụng chức năng Cắt để tách một phần bức ảnh được hiển 
thị trên màn hình và lưu nó dưới dạng tập tin mới.
Vùng được phóng to
Phóng to (Ảnh được phóng to tối 
đa có thể có sự khác biệt do độ 
phân giải.) 
Trở về
Cắt
Để
được điều này
Di chuyển vùng được phóng to
Bấm [D/I/C/F].
Xén bớt ảnh đã được phóng to
Bấm [o]. (lưu thành một tập tin 
mới)
Trở lại ảnh gốc
Bấm [m].
Chạm hai lần một vùng để phóng to một cách nhanh chóng.
Xem một trình chiếu
Bạn có thể xem ảnh dưới dạng trình chiếu và sử dụng các hiệu ứng 
khác nhau đối với trình chiếu đó.
Ở chế độ Phát lại, bấm [m].
Chọn z 
 Các tùy chọn Trình chiếu.
Chọn một tuỳ chọn hiệu ứng trình chiếu.
•  
Chuyển sang bước 4 để bắt đầu trình chiếu mà không dùng 
hiệu ứng.
* Mặc định
Tùy chọn
Mô tả
Chế độ phát
Cài đặt có hoặc không lặp lại trình chiếu.  
(Phát Một*, Lặp)
Khoảng thời 
gian
•  
Thiết lập khoảng dừng giữa các bức ảnh.  
(1 giây*, 3 giây5 giây10 giây)
•  
Chỉ có thể đặt thời khoảng khi hiệu ứng thay đổi 
cảnh được Tắt.
Hiệu ứng
•  
Thiết lập một hiệu ứng thay đổi cảnh giữa các 
bức ảnh.
•  
Chọn Tắt để huỷ bỏ các hiệu ứng.
Xem ảnh