Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
108
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Xem ảnh
Bấm [m].
Chọn Bắt đầu trình chiếu.
Xem trình chiếu.
•  
Bấm [o] để tạm dừng.
•  
Bấm lại [o] để bắt đầu lại. 
•  
Bấm [m] để dừng trình chiếu và quay lại chế độ Phát lại.
Xoay tự động
Với chế độ Tự động xoay bật, máy ảnh tự động xoay dọc các ảnh bạn 
đã chụp để chúng vừa với màn hình ngang.
Để cài đặt tùy 
chọn xoay tự 
động,
 
Ở chế độ Phát lại, bấm [m] 
 z 
 Tự động xoay 
 
một tuỳ chọn.