Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
109
Phát lại/Chỉnh sửa
Ở chế độ Phát lại, bạn có thể phát một video, chụp ảnh từ đoạn video, 
hoặc xén bớt đoạn video để lưu lại dưới dạng tập tin khác.
Dừng
Biểu tượng Mô tả
 
Xem tập tin trước/Quét về sau. (Mỗi lần bạn chạm vào biểu 
tượng khi đang phát video, bạn thay đổi tốc độ quét theo 
thứ tự sau: 2X, 4X, 8X.)
 
Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại.
 
Xem tập tin tiếp theo/Quét về trước. (Mỗi lần bạn chạm 
vào biểu tượng khi đang phát video, bạn thay đổi tốc độ 
quét theo thứ tự sau: 2X, 4X, 8X.)
Điều chỉnh âm lượng hoặc tắt âm thanh. 
Quét lùi hoặc tiến
Quét lùi hoặc tiến toàn bộ một tập tin video khi đang phát, sử dụng 
một trong những phương pháp sau.
•  
Chạm vào    . Mỗi khi bạn chạm vào biểu tượng, bạn thay đổi tốc 
độ quét theo thứ tự sau: 2X, 4X, 8X.
•  
Bấm [C/F]. Mỗi khi bạn bấm phím, bạn thay đổi tốc độ quét theo 
thứ tự sau: 2X, 4X, 8X.
•  
Kéo các núm xuất hiện trên thanh tiến trình sang trái hoặc sang 
phải. Bạn có thể thay đổi vị trí phát lại trong đoạn video.
•  
Kéo một vùng trên màn hình sang trái hoặc sang phải. Bạn có thể 
thay đổi vị trí phát lại trong đoạn video.
Phát video