Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
110
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Phát video
Điều chỉnh độ sáng của một đoạn video
Điều chỉnh độ sáng của một đoạn video khi đang phát.
Để điều chỉnh độ 
sáng của một đoạn 
video,
 
Chạm nửa trái màn hình 
 kéo lên hoặc xuống. 
Dừng
Điều chỉnh âm lượng của đoạn video
Điều chỉnh âm lượng của đoạn video khi đang phát.
Để điều chỉnh âm 
lượng của đoạn 
video,
 
Chạm vào nửa bên phải của màn hình hiển thị 
 kéo lên 
hoặc xuống.
Dừng
Bạn cũng có thể bấm [D/I] để điều chỉnh âm lượng cho đoạn video.