Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
111
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Phát video
Chạm vào Cắt để cắt video.
•  
Bạn có thể điều chỉnh cảnh được cắt bằng cách kéo các núm 
xuất hiện trên thanh tiến trình.
10 
Khi xuất hiện hộp thoại thông báo, chọn .
•  
Video gốc phải có độ dài ít nhất 10 giây.
•  
Máy ảnh sẽ lưu video được chỉnh sửa thành một tập tin mới và không 
ảnh hưởng đến video gốc.
•  
Điểm mà bạn muốn bắt đầu chức năng cắt có thể được chọn trong 2 
giây sau khi bắt đầu chế độ phát lại.
Chụp một ảnh khi đang phát lại
Trong khi đang xem video, bấm [o] hoặc chạm   ở điểm 
mà bạn muốn chụp ảnh.
Chạm vào Chụp.
•  
Độ phân giải của bức ảnh được chụp sẽ tương tự như đoạn video gốc.
•  
Ảnh được chụp sẽ được lưu thành một tập tin mới.
Cắt một đoạn video trong khi phát lại
Ở chế độ Phát lại, di chuyển tới một đoạn video, và sau đó 
bấm [m].
Chọn Cắt phim.
Bấm [o] hoặc chạm vào   để bắt đầu phát video.
Bấm [o] hoặc chạm vào   ở điểm mà bạn muốn cắt để 
bắt đầu.
Chạm vào Điểm bắt đầu.
Bấm [o] hoặc chạm   để tiếp tục phát video.
Bấm [o] hoặc chạm   ở điểm mà bạn muốn cắt để kết 
thúc.
Chạm vào Điểm kết thúc.