Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
112
Phát lại/Chỉnh sửa
Những ảnh đã chỉnh sửa được lưu thành những tập tin mới bằng 
những tên tập tin khác. Các ảnh được chụp ở một số chế độ không 
thể chỉnh sửa bằng chức năng Chỉnh sửa Ảnh.
Để chỉnh sửa các 
ảnh,
 
Ở chế độ Phát lại, cuộn đến một bức ảnh và bấm [m] 
 
 Sửa ảnh 
→ 
một tuỳ chọn.
•  
Một số ảnh không thể chỉnh sửa bằng chức năng Chỉnh sửa ảnh. Trong 
trường hợp này, sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh được cấp.
•  
Không thể chỉnh sửa các tập tin RAW bằng chức năng Chỉnh sửa ảnh. 
Trong trường hợp này, sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh được cấp.
•  
Máy ảnh sẽ lưu các bức ảnh đã sửa thành các tập tin mới.
•  
Khi bạn chỉnh sửa ảnh, máy ảnh sẽ tự động chuyển chúng sang một độ 
phân giải thấp hơn. Ảnh được xoay hay thay đổi kích thước bằng tay 
không được tự động chuyển sang độ phân giải thấp hơn.
•  
Bạn không thể chỉnh sửa ảnh trong khi đang xem các tập tin dưới dạng 
một thư mục. Mở thư mục và chọn một bức ảnh để chỉnh sửa từng ảnh 
một.
Cắt bớt ảnh
Chạm   
  .
Kéo các góc khung để điều chỉnh kích thước của vùng.
Kéo hộp thoại để di chuyển vị trí của vùng ảnh.
Bấm [o] hoặc chạm vào   để lưu.
Chỉnh sửa ảnh