Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
113
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Chỉnh sửa ảnh
Xoay ảnh
Chạm   
  .
Chạm vào một tùy chọn.
Xoay : Phải 90˚
Bấm [o] hoặc chạm vào   để lưu.
•  
Bạn cũng có thể xoay một ảnh trong chế độ Phát lại bằng cách bấm 
[m], và sau đó chọn z 
 Xoay 
 một tùy chọn mong muốn.
•  
Máy ảnh sẽ ghi đè lên tập tin gốc.
Thay đổi kích thước ảnh
Thay đổi kích thước ảnh và lưu nó thành một tập tin mới.
Chạm   
  .
Chạm vào một tùy chọn.
Tái kích thước : 3888 x 2592
Bấm [o] hoặc chạm vào   để lưu.
Các tuỳ chọn thay đổi kích thước hiện có thể khác nhau tuỳ thuộc vào kích 
thước ảnh gốc.