Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
114
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Chỉnh sửa ảnh
Điều chỉnh ảnh
Bạn có thể chỉnh sửa các ảnh đã chụp bằng cách điều chỉnh độ sáng, 
độ tương phản, hoặc màu sắc. 
Chạm  .
Chạm tùy chọn điều chỉnh.
• 
Nếu bạn đã chọn   (Điều chỉnh tự động), chuyển tiếp sang 
bước 6.
Biểu tượng
Mô tả
Gốc (Đặt lại kích thước ban đầu)
Tự động điều chỉnh
Độ sáng
Độ tương phản
Độ bão hoà
Điều chỉnh RGB
Nhiệt độ màu
Độ phơi sáng
Nhấn [C/F] để điều chỉnh tùy chọn.
• 
Bạn cũng có thể kéo thanh trượt hoặc chạm vào +/- để điều 
chỉnh tuỳ chọn.
Bấm [o] hoặc chạm 
.
Chạm 
.
Bấm [o] hoặc chạm vào   để lưu.