Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
115
Phát lại/Chỉnh sửa > 
Chỉnh sửa ảnh
Sửa lại khuôn mặt
Chạm   
  .
Nhấn [C/F] để điều chỉnh tùy chọn.
•  
Bạn cũng có thể kéo thanh trượt hoặc chạm vào +/- để điều 
chỉnh tuỳ chọn.
•  
Khi số lượng tăng lên, tông màu da sẽ trở lên sáng hơn và mịn 
hơn.
Bấm [o] hoặc chạm vào   để lưu.