Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
118
Mạng Không dây
Kết nối với một mạng WLAN và thiết lập cấu hình cài đặt mạng
Tìm hiểu kết nối qua một điểm truy cập (AP) khi bạn đang trong phạm 
vi một mạng WLAN. Bạn cũng có thể thiết lập cấu hình cài đặt mạng.
Kết nối tới một mạng WLAN
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Chọn  ,  ,  ,   hoặc  .
Hãy làm theo các chỉ dẫn trên màn hình cho đến khi màn 
hình Cài đặt Wi-Fi xuất hiện.
•  
Ở một số chế độ, bấm [m] và sau đó bấm Cài đặt Wi-Fi.
•  
Máy ảnh tự động tìm kiếm các thiết bị AP sẵn có.
Chọn một AP.
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Cài đặt Wi-Fi
Nạp lại
Trở về
•  
Chọn Nạp lại để làm mới các AP có thể kết nối được.
•  
Chọn Thêm mạng không dây để thêm một AP bằng tay. AP 
phải được viết bằng tiếng Anh để thêm AP bằng tay.
Biểu tượng
Mô tả
AP tạm thời
AP có bảo mật
WPS AP
Cường độ tín hiệu
Bấm [F] hoặc chạm   để mở các tuỳ chọn cài đặt 
mạng.
•  
Khi bạn chọn một AP có bảo mật, một cửa sổ hội thoại xuất 
hiện. Nhập mật khẩu theo yêu cầu để kết nối với mạng WLAN. 
Để biết thêm thông tin về nhập văn bản, tham khảo “Nhập văn 
bản”. (tr. 122)
•  
•  
Khi bạn chọn một AP không được bảo mật, máy ảnh sẽ kết nối 
với mạng WLAN.
•  
Nếu bạn chọn một AP có hỗ trợ tiểu sử WPS, chọn   
 Kết 
nối WPS PIN và sau đó nhập một mã PIN vào thiết bị AP. Bạn 
cũng có thể kết nối với một AP có hỗ trợ tiểu sử WPS bằng 
cách chọn   
 Kết nối nút WPS trên máy ảnh và sau đó ấn 
nút WPS trên thiết bị AP.
•  
Nếu một thông báo nhắc nhở về các quy định thu thập dữ liệu 
xuất hiện, hãy đọc và đồng ý.