Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
119
Mạng Không dây > 
Kết nối với một mạng WLAN và thiết lập cấu hình cài đặt mạng
Cài đặt các tuỳ chọn mạng
Trên màn hình Cài đặt Wi-Fi, chuyển tới một AP và sau đó 
nhấn [F] hoặc chạm  .
Chọn một tuỳ chọn, và nhập thông tin yêu cầu.
Tùy chọn
Mô tả
Mật khẩu mạng
Nhập mật khẩu mạng.
Cài đặt IP
Cài đặt địa chỉ IP tự động hoặc bằng tay.
Cài đặt địa chỉ IP bằng tay
Trên màn hình Cài đặt Wi-Fi, chuyển tới một AP và sau đó 
nhấn [F] hoặc chạm  .
Chọn Cài đặt IP 
 Chỉnh bằng tay.
Chọn một tuỳ chọn, và nhập thông tin yêu cầu.
Tùy chọn
Mô tả
IP
Nhập địa chỉ IP tĩnh.
Subnet Mask
Nhập mặt nạ mạng phụ.
Gateway
Vào cổng vào mạng.
Máy chủ DNS
Nhập địa chỉ DNS.