Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
120
Mạng Không dây > 
Kết nối với một mạng WLAN và thiết lập cấu hình cài đặt mạng
Dùng trình duyệt đăng nhập
Bạn có thể nhập thông tin đăng nhập qua trình duyệt đăng nhập khi 
kết nối tới một số AP, các dịch vụ chia sẻ hoặc các máy chủ đám mây.
Biểu tượng
Mô tả
Đóng trình duyệt đăng nhập.
Di chuyển tới trang trước đó.
Di chuyển tới trang tiếp theo.
Dừng tải trang.
Tải lại trang.
•  
Có thể bạn sẽ không thể chọn một số mục tuỳ thuộc vào trang bạn kết 
nối. Đây không phải là trục trặc.
•  
Trình duyệt đăng nhập có thể không đóng tự động sau khi bạn đăng 
nhập vào một số trang. Nếu điều này xảy ra, đóng trình duyệt đăng nhập 
bằng cách chạm   và sau đó tiếp tục hoạt động mong muốn.
•  
Có thể mất nhiều thời gian hơn để tải trang đăng nhập vì kích cỡ trang 
hoặc tốc độ mạng. Nếu điều này xảy ra, bạn hãy đợi cho đến khi cửa sổ 
nhập thông tin đăng nhập xuất hiện.