Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
121
Mạng Không dây > 
Kết nối với một mạng WLAN và thiết lập cấu hình cài đặt mạng
Những lời khuyên kết nối mạng
•  
Một số tính năng Wi-Fi không khả dụng nếu bạn không lắp thẻ nhớ. 
•  
Chất lượng kết nối mạng sẽ do AP quyết định.
•  
Khoảng cách giữa máy ảnh của bạn và AP càng xa, thời gian kết nối 
mạng càng lâu.
•  
Nếu một thiết bị ở gần đang sử dụng cùng tín hiệu tần số vô tuyến 
với máy ảnh của bạn, nó có thể gây gián đoạn đối với kết nối của 
bạn.
•  
Nếu tên AP của bạn không bằng tiếng Anh, máy ảnh có thể không 
định vị được thiết bị hoặc tên có thể hiển thị không đúng.
•  
Để biết thông tin cài đặt mạng hoặc mật khẩu, hãy liên hệ với người 
quản trị mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.
•  
Nếu một mạng WLAN đòi hỏi xác thực từ nhà cung cấp dịch vụ, bạn 
có thể không kết nối được mạng. Để kết nối với WLAN, liên hệ với 
nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.
•  
Tùy thuộc vào loại mã hóa, số lượng chữ số trong mật khẩu có thể 
khác đi.
•  
Một kết nối mạng WLAN có thể không khả dụng trong trường hợp 
có che phủ xung quanh.
•  
Máy ảnh có thể hiển thị một máy in dùng qua mạng WLAN trên 
Danh sách AP. Bạn không thể kết nối mạng qua một máy in.
•  
Bạn không thể đồng thời kết nối máy ảnh của bạn với mạng và TV.
•  
Việc kết nối mạng có thể làm phát sinh phí bổ sung. Mức phí sẽ thay 
đổi tùy thuộc vào các điều kiện trong hợp đồng của bạn.
•  
Nếu bạn không thể kết nối với một mạng WLAN, hãy thử AP khác 
có trong danh sách AP khả dụng.
•  
Một trang đăng nhập có thể xuất hiện khi bạn chọn các mạng 
WLAN miễn phí do một số nhà cung cấp dịch vụ mạng cung cấp. 
Nhập ID của bạn và mật khẩu để kết nối với mạng WLAN. Để có 
thông tin về việc đăng ký hoặc dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp 
dịch vụ mạng.
•  
Hãy cẩn trọng khi bạn nhập thông tin cá nhân để thực hiện một kết 
nối AP. Không nhập bất kỳ thông tin thẻ tín dụng hay thanh toán 
nào trên máy ảnh của bạn. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm 
pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc nhập những 
thông tin đó.
•  
Các kết nối mạng khả dụng có thể khác đi tùy từng quốc gia.
•  
Tính năng mạng WLAN của máy ảnh của bạn phải tuân thủ luật 
truyền sóng vô tuyến ở khu vực của bạn. Để bảo đảm sự tuân thủ, 
chỉ dùng tính năng mạng WLAN ở quốc gia bạn đã mua máy ảnh.
•  
Trình tự điều chỉnh các thiết lập cài đặt mạng có thể khác nhau, tùy 
thuộc vào các điều kiện mạng.
•  
Không truy nhập vào một mạng mà bạn không được phép sử dụng.
•  
Trước khi kết nối vào mạng, bảo đảm rằng pin của bạn đã được nạp 
đầy.
•  
Bạn không thể tải lên hoặc gửi các tập tin thu được ở một số chế 
độ.
•  
Các tập tin bạn chuyển sang thiết bị khác có thể không được hỗ trợ 
định dạng ở thiết bị đó. Trong trường hợp này, hãy sử dụng một 
máy tính để đọc lại các tập tin.