Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
122
Mạng Không dây > 
Kết nối với một mạng WLAN và thiết lập cấu hình cài đặt mạng
Nhập văn bản
Tìm hiểu cách nhập văn bản. Biểu tượng trong bảng cho phép bạn 
di chuyển con trỏ, thay đổi loại chữ, v.v. Bấm [D/I/C/F] để 
cuộn đến một bàn phím và bấm [o] để nhập. Hoặc, chạm vào bàn 
phím để nhập.
X
Hoàn 
thành
Hủy
Biểu tượng
Mô tả
Di chuyển con trỏ.
Ở chế độ ABC, thay đổi loại chữ.
X
Xoá chữ cái cuối cùng.
Hủy
Dừng nhập văn bản và quay về trang trước.
Chuyển đổi giữa chế độ Biểu tượng và chế độ ABC.
Nhập dấu cách.
Hoàn thành
Lưu văn bản đã hiển thị.
•  
Bạn chỉ có thể sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh trong một số chế độ, bất 
kể ngôn ngữ hiển thị.
•  
Bấm [y] để di chuyển đến Hoàn thành trực tiếp.
•  
Số lượng ký tự bạn có thể nhập thay đổi tùy vào tình huống.
•  
Màn hình có thể thay đổi tùy thuộc vào chế độ nhập.