Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
125
Mạng Không dây > 
Tự động lưu các tập tin vào smartphone
Trên máy ảnh, cho phép smartphone kết nối với máy ảnh 
của bạn.
•  
Nếu smartphone đã từng kết nối với máy ảnh của bạn trước đó, 
nó sẽ được kết nối tự động.
•  
Một biểu tượng hiển thị tình trạng kết nối ( ) sẽ xuất hiện 
trên màn hình máy ảnh.
Chụp ảnh.
•  
Ảnh đã chụp được lưu vào máy ảnh, và sau đó được chuyển 
qua smartphone. Nếu không gắn thẻ nhớ hoặc thẻ nhớ đầy, 
ảnh đã chụp sẽ được chuyển sang smartphone chứ không được 
lưu vào máy ảnh.
•  
Nếu bạn ghi một video, thì video chỉ được lưu trên máy ảnh.
•  
Tập tin hình ảnh được chụp trong khi đang ghi video không 
được lưu vào smartphone. 
•  
Nếu tính năng GPS được kích hoạt trên smartphone, thông tin 
GPS sẽ được lưu cùng với ảnh chụp.